Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ungt Lederskap

Fagutvalget for ungt lederskap arbeider frem mot å skape en tydelig, helhetlig og sammenhengende profil for ledertreningen i organisasjonen vår. Vi jobber tett på organisasjonens programmer for å være med på å skape en ledertrening som viser at KFUK-KFUM-ledere er både dagens og morgendagens ledere, i vår organisasjon, i samfunnet og i verden.


Søk om deltagelse i Fagutvalget

Stabskontakter: Ingvild Storvoll og Jens Bjelland Grønvold, programutviklere for ungt lederskap

FAGUTVALGETS MANDAT:

De faglige utvalgene består av frivillige fra KFUK-KFUM nettverket i Norge. Utvalgene fungerer som spydspiss på kompetansebygging, nettverksbygging, programskapning, politisk beslutningspåvirkning og policyutvikling innenfor Norges KFUK-KFUM.

1. Kompetansebygging

Utvalgene skal tilegne seg kunnskap og holde seg oppdatert innenfor sine fagfelt. Utvalgene skal dele sin fagkunnskap i KFUK-KFUM-bevegelsen, og med eksterne aktører der hvor det er aktuelt. Dette gjøres for eksempel ved å avholde seminarer på lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer, ved å arrangere fagsamlinger for frivillige/stab og ved elektronisk deling av relevant fagstoff.

2. Programutvikling

Utvalgene skal utvikle programstoff og metodikk som kan brukes i våre enheter. Programutvalget ivaretar helheten på dette området. Fagutvalgene kan utvikle både helhetlige konsepter og elementer som passer inn i tverrfaglige programmer.

3. Nettverksbygging

Utvalgene skal delta på konferanser og seminarer, nasjonalt og internasjonalt, som har strategisk verdi for å bygge nettverk. Det er viktig å bygge nettverk - og være synlig og troverdig - for å gi momentum og slagkraft for vår bevegelse slik at vi har innflytelse på politisk beslutninger.

4. Politisk beslutningspåvirkning

Utvalgene vil ta del i utvikling og gjennomføring av kampanjearbeid for å påvirke politikk nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet vil bestå blant annet av planlegging og avvikling av aksjoner, og tilstedeværelse på relevante møter med myndigheter og andre politiske aktører.

5. Policyutvikling

Utvalgene skal utvikle kompetanse på de ulike tematiske områdene. Dette innebærer også nedtegning av policydokumenter som skal være Norges KFUK-KFUMs standpunkter. Kompetansen utvikles ved å delta på møter og seminarer som er aktuelle for de tematiske områdene, og lesning av aktuelle magasiner og nyhetsbrev.

ARBEIDSMÅTE OG ROLLEFORDELING

Hvert utvalg velger en leder og nestleder for ett år av gangen. Sekretær/referent kan enten velges for ett år eller for hvert enkelt møte. Leder og nestleder forbereder møtene, leder disse og drøfter med fagkontakt hvordan arbeidet skal føres videre. Deltakelse i nettverksmøter nasjonalt og internasjonalt planlegges i god tid i forveien og man søker støtte fra relevante tilskuddsordninger innen gitte frister. Dette skjer i samarbeid mellom stab og frivillige.

Det er Forbundsstyret som er overordnet organ med tanke på hvilke policystandpunkter Norges KFUK-KFUM skal ha. Utvalgene følger debattene nasjonalt og internasjonalt og innstiller til sekretariatet i Norges KFUK-KFUM som igjen innstiller til Forbundsstyret på aktuelle policyendringer og nye policynotater.

Det er et tett samarbeid mellom Norges KFUK-KFUMs stab og de politiske utvalgene. Hvert utvalg skal ha én person i staben som kan følge arbeidet. Stabspersonene vil gjøre en administrativ innsats for å støtte utvalgene, men skal ikke lede utvalgene. Staben skal rådføres og har medbestemmelse med tanke på policyutvikling og strategiske beslutninger.

Når man møter beslutningstakere i forbindelse med politisk påvirkningsarbeid krever dette en god planlegging av hva man ønsker å oppnå, hvem som skal delta fra KM-bevegelsens side og hvilket budskap vi skal vektlegge. Dette arbeidet ledes av leder i utvalgene med tett koordinering inn mot Programutvalget og sekretariatet gjennom fagkontakt. Det skal tilstrebes at både frivillige og ansatte er tilstede på viktige beslutningspåvirkende møter.

ÅRLIG STORMØTE

I april/mai møtes samtlige medlemmer av faglige utvalg, både sittende medlemmer og dem som er på rekrutteringslisten for neste år. På dette møte går man igjennom økonomi, årsmelding og valg av nye utvalgsmedlemmer samt leder og nestleder for Programutvalget. Det skal tilstrebes at dette er en sosial og hyggelig samling, i tillegg til de faste sakene.

Ved oppstart på høstsemesteret ønsker vi å arrangere en inspirasjonssamling for alle fagutvalg med mål om å gi alle frivillige i fagutvalgene en god innføring i organisasjonens formål, mål og verdier samt fagutvalgenes mandat.