Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Å være ansvarlig voksenleder

Å være Ansvarlig voksenleder

Frivillige som gir av sin tid og sitt engasjement for å skape åpne og trygge møteplasser der barn og ungdom kan utvikle seg som hele mennesker er bærebjelken i vårt arbeid. Vi er takknemlig for alle medarbeidere som vil bidra. Med vår kristne formålsparagraf ønsker vi i Norges KFUK-KFUM også et kristent lederskap, og her er den ansvarlige voksenlederen helt sentral. Alle grupper i KFUK-KFUM skal ha minst en voksenleder over 18 år som undertegner vår utvidede egenerklæring.

KRISTENT FORMÅL

Norges KFUK-KFUM har en kristen formålsparagraf. I vedtektene til Norges KFUK-KFUM § 1-5. står det:

Alle enheter i Norges KFUK-KFUM skal ha følgende tekst som en del av sin formålsparagraf: "(navn på enhet) sitt "formål er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket ved ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt."

Videre i vedtektene står det at det er tillitsvalgte i hovedforeninger, kretser og Forbundststyret, samt andre tillitsvalgte og medarbeidere som er forpliktet på denne formålet.

KRISTENT LEDERSKAP og utvidet egeneRKLÆRING

Med utgangspunkt i vår kristne formålsparagraf vil vi at alle våre grupper skal ha et kristent lederskap. I vedtektene for Norges KFUK-KFUM § 1 punkt 2 står det

Alle enheter skal ha minst en voksenleder over 18 år som har undertegnet utvidet egenerklæring:

"Jeg tror på Jesus Kristus og vil hjelpe mennesker til å leve og vokse i tro og i mellommenneskelige forståelse. Jeg vil bidra til å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Jeg vil utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUMs lover og er forpliktet på disse.» 

De øvrige punktene i egenerklæringen som de ansvarlige voksenlederne i likhet med andre ledere over 15 år skal skrive under på lyder slik: 

Vi vil at alle barn og ungdom som deltar i Norges KFUK‐KFUM sine aktiviteter skal bli inkludert i et trygt og åpent fellesskap. Derfor skal alle frivillige over 15 år med regelmessig lederansvar i våre barne‐ og ungdomsaktiviteter underskrive egenerklæringen og fremvise politiattest. 

 • Jeg er lojal mot Norges KFUK-KFUM sitt formål og kristne verdigrunnlag. 
 • Jeg vil bidra til å bygge åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse. 
 • Jeg vil møte alle deltagere med respekt. I Norges KFUK-KFUM gir vi alle mennesker like muligheter til å utfolde seg og utvikle sine evner og egenskaper uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell identitet, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet.
 • Jeg skal ikke misbruke min posisjon til å utnytte eller krenke andre.
 • Jeg har aldri utsatt noen for seksuelle overgrep og vil aldri gjøre det. Jeg skal melde fra til ansvarlig voksenleder eller annen tillitsperson i Norges KFUK-KFUM ved mistanke om usunne relasjoner eller grenseoverskridende atferd.
 • Jeg er innforstått med at Norges KFUK-KFUM er en rusfri arena

Den ansvarlige voksenlederen

 • er altså over 18 år
 • er/blir medlem av Norges KFUK-KFUM
 • er forpliktet på Norges KFUK-KFUMs formålsparagraf og vedtekter
 • skriver under på Norges KFUK-KFUMs utvidede egenerklæring:

Voksenlederen skal også i følge vedtektene

...se til at arbeidet drives i samsvar med Norges KFUK-KFUMs vedtekter og formål. Voksenlederen bistår styret i økonomiske disponeringer, gir styret og andre ledere lederstøtte ved behov og oppfordrer disse til å undertegne egenerklæringen

Egenerklæring og utvidet egenerklæring kommer for undertegning i connect.kfuk-kfum.no

Administrative oppgaver

Foruten det kristne og ideologiske ansvaret, følger det et administrativt ansvar. Det administrative ansvaret består i å

 1. Sørge for at gruppas medlemmer blir registrert med fullt navn, adresse og fødselsdato på medlemslista i Connect KFUK-KFUM, se Hvordan registrere medlemmer
 2. Sørge for at det blir tatt inn medlemskontingent av medlemmene, se Medlemskontingent og Hvordan ta inn kontingent
 3. Sørge for at gruppas Styre blir registrert via Connect KFUK-KFUM
 4. Levere årsrapport på fjoråret via Connect KFUK-KFUM i februar hvert år, eller få styreleder til å gjøre det dersom gruppa har et styre
 5. Levere Frifondbekreftelse via Connect KFUK-KFUM i juni dersom gruppa har mottatt Frifondstøtte