Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Egenerklæring og politiattest

Vi vil at alle barn og ungdom som deltar i Norges KFUK‐KFUM sine aktiviteter skal bli inkludert i et trygt og åpent fellesskap. Derfor skal alle frivillige over 15 år som står i et tillitsforhold til mindreårige under 18 år eller psykisk utviklingshemmede underskrive KFUK-KFUMs egenerklæring og fremvise politiattest . Alle ansvarlige voksenledere eller styreledere i enheter som ikke har registrert ansvarlig voksenleder skal i tillegg skrive under på utvidet egenerklæring. 

Bestemmelsene om egenerklæring, politiattest og utvidet egenerklæring ble bestemt av Landsmøtet 2015 og erstatter den tidligere ledererklæringen i KFUK-KFUM. Rutiner for fremvising og registrering av politiattest rulles ut nå i 2017. Egenerklæring OG utvidet egenerklæring kan du undertegne allerede inne på din egen profil i Connect.kfuk-kfum.no 

Hvem skal vise frem politiattest

De som omfattes av påbudet om politiattest er personer over 15 år som påtar seg oppgaver eller verv  i en lokal gruppe/ hovedforening/krets/region eller på Forbundsnivå som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige under 18 år eller overfor personer med utviklingshemming. 

Et tillits- eller ansvarsforhold vil normalt forutsette at: 

 • oppgaven vil gi, eller sette personen i, en posisjon i forhold til mindreårige eller personer med utviklingshemming som muliggjør overgrep, 
 • og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

I KFUK-KFUM omfatter dette alle 

 • ansatte og valgte styremedlemmer på alle organisasjonsnivå
 • medarbeidere i lokale enheter, kretser og hovedforeninger OG
 • utvalgsmedlemmer og medarbeidere på leirer og festivaler

hvem viser politiattest til hvemPolitiattesten har en gyldighet på 3 år, og kan ikke være utstedt mer enn 3 måneder før fremvising. For å få registrert politiattest, må personen ha en profil i Connect.

Norges KFUK-KFUM har utarbeidet retningslinjer for hvordan politiattest skal innhentes, fremvises og registreres. For å innhente politiattest for andre, må man selv ha godkjent politiattest. Ansatte, styreledere og andre medarbeidere som skal innhente politiattest for andre, må ta kontakt med forbundskontoret før prosessen påbegynnes. Dette for å få tilgang til ferdig utarbeidet formålsskjema (som skal vedlegges søknad) og riktig fremgangsmåte for registrering av andres politiattester. Ta kontakt på personal@kfuk-kfum.no for informasjon. 

Det blir en gradvis utrulling av systemet gjennom hele 2017, og de enkelte kretser, hovedforeninger og lokale enheter vil få beskjed når turen er kommet til dem. 

Alle skal ha signert enkel eller utvidet egenerklæring sammen med godkjent politiattest. Dette kan når som helst gjøres via egen profil i Connect.kfuk-kfum.no 

For mer informasjon om retningslinjer for innhenting av politiattest i KFUK-KFUM, les her:

Retningslinjer vedr. politiattest KFUK-KFUM.pdf

KFUK-KFUMs egenerklæring

Vi vil at alle barn og ungdom som deltar i Norges KFUK‐KFUM sine aktiviteter skal bli inkludert i et trygt og åpent fellesskap. Derfor skal alle frivillige over 15 år med regelmessig lederansvar i våre barne‐ og ungdomsaktiviteter underskrive egenerklæringen og fremvise politiattest.

 • Jeg er lojal mot Norges KFUK-KFUM sitt formål og kristne verdigrunnlag. 
 • Jeg vil bidra til å bygge åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse. 
 • Jeg vil møte alle deltagere med respekt. I Norges KFUK-KFUM gir vi alle mennesker like muligheter til å utfolde seg og utvikle sine evner og egenskaper uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell identitet, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. 
 • Jeg skal ikke misbruke min posisjon til å utnytte eller krenke andre. 
 • Jeg har aldri utsatt noen for seksuelle overgrep og vil aldri gjøre det. 
 • Jeg skal melde fra til ansvarlig voksenleder eller annen tillitsperson i Norges KFUK-KFUM ved mistanke om usunne relasjoner eller grenseoverskridende atferd. 
 • Jeg er innforstått med at Norges KFUK-KFUM er en rusfri arena

KFUK-KFUMs UTvidede egenerklæring

I tillegg til egenerklæringen over skal alle ansvarlige voksenledere og styreledere i enheter som IKKE har ansvarlig voksenleder undertegne på følgende 

Jeg tror på Jesus Kristus og vil hjelpe mennesker til å leve og vokse i tro og i mellommenneskelige forståelse. Jeg vil bidra til å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Jeg vil utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUMs vedtekter og er forpliktet på disse.