Årsmøte for KFUK-KFUM Bjørgvin

Årsmøte for KFUK-KFUM Bjørgvin

Velkommen til digitalt årsmøte for 2020 i KFUK-KFUM Bjørgvin krets onsdag 24.mars 2021 kl.18. Innkalling er sendt på e-post til ansvarlig voksenledere og styreledere i enhetene. Sakspapirer sendes ut 2 uker i forkant. Vel møtt! Ikke fått informasjon, ta kontakt med oss på bjorgvin@kfuk-kfum.no


PRAKTISK INFORMASJON

Tidspunkt: onsdag 24.mars 2021 klokken 18-20:30

For hvem: Representanter (delegater) fra enhetene og hovedforeningene i kretsen og andre (se spesifikasjon under). Laveste stemmerettsalder er fylte 15 år. 

Hvor: Digitalt (møteromslink sendes ut til påmeldte)

Påmelding: Meld deg på ved å bruke den blå knappen i høyre marg. Vi minner om at alle representanter skal møte med fullmakt. Påmeldingsfrist: 22.mars

Fullmakt gis i Connect av styreleder eller ansvarlig voksenleder, se fanen administrasjon/årsrapport. Frist for å gi fullmakt er også satt til 22.mars.

Koster det noe?: Nei, det er gratis å delta. 


Innkalling med saksliste og agenda

Kan lastes ned ved å trykke her 


SAKSPAPIR

Sakspapir sendes ut til alle enheter ved styreleder og ansvarlig voksenleder, onsdag 10.mars. Vi ber om at enhetene videresender sakspapirene til sine delegater. 


IFØLGE §8 I VEDTEKTENE ER ÅRSMØTETS OPPGAVER:

§8.1 Godkjenne innkalling og saksliste. 

§8.2 Konstituering: 

 1. Valg av dirigent 
 2. Valg av protokollfører 
 3. Valg av to protokollunderskrivere 
 4. Valg av tellekorps 
 5. Valg av fullmaktskomité 

§8.3 Behandle og godkjenne kretsens årsmelding. 

§8.4 Godkjenne revidert regnskap for siste regnskapsår. 

§8.5 Ta budsjett for inneværende år til orientering. 

§8.6 Behandle og godkjenne årsplan for neste planperiode. 

§8.7 Behandle innkomne saker. 

§8.8 Vedta eventuelle vedtektsendringer. 

§8.9. Kretsstyret orienterer årsmøtet om oppnevnelse av delegater til landsmøtet, etter KFUK-KFUM Norges vedtekter §4-2-1-d. 

§8.10 Valg: 

 1. Valg av kretsstyreleder 
 2. Valg av faste styremedlemmer 
 3. Valg av varamedlemmer 
 4.  Valg av revisor 
 5.  Valg av valgkomité på 3 medlemmer


Årsmøtet er det øverste demokratiske organet i kretsen og har følgende sammensetning, i henhold til §7 i vedtektene:

§7 ÅRSMØTETS SAMMENSETNING 

§7.1 Årsmøtet er åpent for alle kretsens medlemmer. 

§7.2 Følgende har stemmerett: 

 • Kretsstyrets medlemmer og varamedlemmer. 
 • Leder i styrer og utvalg som er valgt på kretsens årsmøte. 
 • Representanter fra kretsens enheter: Inntil 50 medlemmer: 2 representanter Over 50 medlemmer: 4 representanter. 
 • Hovedforeninger har rett til representasjon på årsmøtet etter antall direktemedlemmer i hovedforeningen. 
 • Årsmøtet for en hovedforening kan vedta at enhetens representasjon disponeres av hovedforeningen dersom enheten selv ikke bruker representasjonsretten. 
 • Kretsleder for Bjørgvin KFUK-KFUM Speiderne. Ved forfall møter viseleder eller annen representant oppnevnt av vedkommende kretsleder. 
 • Distriktsleder for Bjørgvin distrikt av Y’s Men. Ved forfall kan annen representant for Y’s Men møte. 
 • Direktemedlemmer i kretsen har rett til representasjon på årsmøtet på lik linje med enheter. Oppmøtte direktemedlemmer velger sine representanter i forkant av årsmøtets oppstart. 

§7.3 Kretsens ansatte har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ingen ansatte i organisasjonen kan møte som representanter for en enhet, hovedforening eller som direktemedlem i kretsen. 

§7.4 Inviterte gjester innvilges talerett. 

§7.5 Det forutsettes at alle representantene er medlemmer etter vedtektenes §3* og har betalt medlemskontingent for inneværende eller foregående år. Medlemmer kan stille som representant på årsmøtet med stemmerett fra det året de fyller 15 år. Hver representant har en stemme. 

§ 7.6 Representantene fra enheter og hovedforeninger møter med fullmakt**. 

§ 7.7 Det bør tilstrebes likevekt mellom kjønnene der enheter/hovedforeninger stiller med to eller flere delegater. 


*Medlemskap i en enhet eller hovedforening tilknyttet KFUK-KFUM Bjørgvin er gyldig medlemskap i KFUK-KFUM Bjørgvin. 

 **Vi understreker også viktigheten av at alle delegater møter med fullmakt. Fullmaktsskjema vil bli gjort tilgjengelig digitalt senest 1.mars.


Velkommen!!