Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Metoder

Norges KFUK-KFUM benytter fritidsaktiviteter, fellesskap, utdanning & ledertrening og påvirkningsarbeid som metoder for å oppnå visjon og langtidsmål.

Fritidsaktiviteter for unge mennesker

Norges KFUK-KFUM tilbyr relevante fritidsprogrammer til unge mennesker i deres lokalmiljø. Mye av livet til unge mennesker leves på fritidsarenaen. Eksisterende programmer omfatter idrett, kreative og sosiale aktiviteter knyttet til musikk, dans, drama, digitale uttrykksformer, teknikk, klubbaktiviteter, lederutvikling, og globale programmer og utveksling. Metodikken som brukes for å skape trygge, inkluderende fellesskap bidrar til identitetsdannelse, trosutvikling, engasjement lokalt og globalt, demokratiopplæring, lederutvikling og sosial, mental og fysisk helse.

Fellesskap

Fellesskap og venner er noe av det viktigste i unge menneskers liv. Norges KFUK-KFUM tilbyr arrangementer, festivaler og leirer der unge kan være del av et større fellesskap. Som del av verdens største ungdoms- og kvinnebevegelse er vi del av et globalt fellesskap. Metoden motvirker sosial ekskludering, og gjør det mulig for unge mennesker å utvikle tilhørighet til fellesskap med ung deltakelse og medbestemmelse – lokalt og globalt.

Utdanning og ledertrening

Forankret i kristen tro vil Norges KFUK-KFUM utvikle hele mennesker med tydelig identitet, kunnskap og ferdigheter gjennom vår kursvirksomhet og skoledrift. Vi har mange lederprogrammer for ulike aldersgrupper som fremmer ung deltakelse og lederskap i organisasjon, kirke og samfunn, lokalt og globalt.Vi har skoledrift i Norge gjennom fire heleide og flere deleide (pr. 2017) folkehøyskoler. I våre partnerland bidrar vi til drift av lokale barne- og ungdomsskoler flere steder i verden.På disse sosialiseringsarenaene får unge mennesker utvikle seg som hele mennesker. Lederprogrammene og skolene bidrar til dannelsen av identitet som enkeltmenneske og verdensborger, i tillegg til å tilby programmer der unge mennesker kan tilegne seg konkret kunnskap og utvikle konkrete ferdigheter.

Påvirkningsarbeid

Unge mennesker er fullverdige samfunnsborgere og må gis muligheter til å bli hørt og delta på lik linje som voksne. Norges KFUK–KFUM gir rom og tilbyr kunnskap for at unge kan tale på vegne av seg selv og andre. Vi gir handlingsalternativer, blant annet gjennom aksjoner der de skal få mulighet til å oppfatte seg selv om verdensborgere og gis mulighet til å handle deretter. Det er viktig for Norges KFUK-KFUM å inneha kompetanse og dokumentasjon på politikk som påvirker unge menneskers liv. Gjennom myndiggjøring og konstruktiv påvirkning av rammebetingelser i samfunnet virkeliggjøres vår identitet og vårt formål om å være et samfunnsbyggende, diakonalt forbund med like og rettigheter for alle mennesker i fokus.