Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Toårsmål 2019-2021


TOÅRSMÅL 2019-2021

Vi skal bety mer for fler ved å bygge åpne og trygge møteplasser der barn og unge lever. Vårt utgangspunkt er unge menneskers virkelighet og behov.

mål 1 – TREKANTET BEVEGELSE

Vi har frivillige og ansatte som med tydelighet og stolthet, formidler KFUK-KFUM sine verdier og tro i ord og handling.

VI NÅR DETTE MÅLET VED

A) Å skape rom hvor barn og ungdom opplever at Jesus har betydning for deres hverdag, og flere motiveres til engasjement i kirke og samfunn.

B) Aktiv bruk av sosiale medier i kommunikasjon og formidling av verdier og kristen tro med utgangspunkt i barn og ungdoms virkelighet

C) At flere ungdom og unge voksne deltar i våre kurs og ledertreningsprogrammer, samt at flere kursholdere får informasjon, opplæring og veiledning.

D) Å etablere flere møteplasser hvor unge voksne får sosial tilhørighet og anledning til å videreutvikle og sette ord på verdier og tro.

E) En frivillighetsstrategi som sikrer en bredere rekruttering, oppfølging, samt trygt og kompetent voksent nærvær.

mål 2 – diakonal bevegelse

Vi inkluderer et bredt mangfold av barn og unge, og kjemper for likeverd, rettferdighet og økt framtidstro.

VI NÅR DETTE MÅLET VED

A) Å benytte og videreutvikle gode kartleggingsverktøy som tar pulsen på barn og unges liv i den lokale virkelighet.

B) Å myndiggjøre unge mennesker til å være talspersoner i saker som angår dem.

C) Å styrke fagkompetanse og utvikle metoder som særlig bidrar til unge menneskers mentale og sosiale helse.

D) Å styrke og videreutvikle våre diakonale programmer og virksomheter.

E) Å ha særlig fagkompetanse og oppmerksomhet på marginaliserte grupper og sosialt ekskluderte unge mennesker.

F) Økt samskaping og samhandling med relevante samarbeidspartnere, lokalt, regionalt og nasjonalt

mål 3 – grønn bevegelse

Vi kjemper for klimarettferdighet, lokalt og globalt.

VI NÅR DETTE MÅLET VED

A) Å redusere vårt eget klimaavtrykk gjennom å ta i bruk KFUK-KFUMs klimaveileder i hele organisasjonen, med særlig vekt på gjennomføring av arrangementer.

B) Å ha ansatte og frivillige som er gode forbilder og velger klimavennlige og bærekraftige alternativer der det er mulig, med særlig vekt på reise.

C) Å mobilisere og legge til rette for unge menneskers engasjement for klimarettferdighet, og delta aktivt i samfunnsdebatten lokalt og globalt.

D) Å utvikle og tilby programressurser som styrker lokale enheters evne og mulighet til å kjempe for klimarettferdighet lokalt og globalt.

mål 4 – LOKAL bevegelse

Vi prioriterer innsats og ressurser på å bygge lokalt barne- og ungdomsarbeid.

VI NÅR DETTE MÅLET VED

A) Å sikre barn og ungdoms medvirkning i det lokale barne- og ungdomsarbeidet, og ta i bruk metoder for dette. 

B) Å ha støttefunksjoner og rutiner som er mer enhets- og medlemsorienterte 

C) Å sikre en effektiv organisering i krets og region.

D) Å behovsprøve og samordne arrangementer og kurs, slik at ansatte kan prioritere lokal oppfølging og nettverksbygging. 

E) Å øke tilgjengeligheten til og ta mer i bruk eksisterende og nye program-ressurser, i blant annet kor, klubb- og konfirmantarbeid for barn og ungdom.