Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Høringsuttalelse - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. rusreform

Høring om

1) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform - opphevelse av straffansvar m.m.) 2) Representantforslag om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges 3) Representantforslag om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet Prop. 92 L (2020-2021), Dokument 8:111 S (2020-2021), Dokument 8:119 S (2020-2021)

Helse- og omsorgskomiteen

_________________________________________________________________________________

KFUK-KFUM Norge takker for muligheten til å komme med et skriftlig innspill. 

Som en del av verdens største ungdomsbevegelse møter vi mange robuste, men også sårbare unge. Vårt mål er å skape åpne og trygge fellesskap, vi kjemper for unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Våre møteplasser er selvsagt rusfrie, i vårt arbeid legger vi til grunn at narkotika er helseskadelig. Som organisasjon signaliserer vi derfor overfor våre medlemmer og deltakere, at det ikke er ønskelig at unge begynner å bruke narkotika.

Den siste tiden, erfarer vi i tråd med Ungdata-undersøkelsen, at unge har fått en større åpenhet for cannabis. Flere unge har gitt uttrykk for at hasj nå skal bli “lov”. 

KFUK-KFUM mener straffens formål er å styre atferd i fremtiden, og bidra til et samfunn og en sameksistens, som en ut fra gjeldende verdiprioriteringer anser som ønskelig. Selve straffeinstitusjonen har således forebygging som sitt formål.

Vårt verdimessige utgangspunkt er at narkotika er skadelig for unge mennesker. Og vårt utgangspunkt er at barn og unge trenger rammer og grenser, for å erfare trygghet. 

Vi deler FN-konvensjonenes overordnede formål for ruspolitikken; å ivareta helse og velferd. KFUK-KFUM erkjenner at vi har behov for en rusreform, men ikke denne.

Vi trenger en reform hvor gode, forebyggende tiltak henger sammen med de praktiske utfordringene vi opplever ute i det virkelige livet. Da NOUen ble lagt fram, var vår største bekymring at barn og unge ikke var godt nok ivaretatt. Vi mener det fortsatt er grunn til å understreke at vi trenger en reform som både ivaretar de tunge rusavhengige, samtidig som vi tar vare på unge.

Som samfunn og voksne viser vi god omsorg ved å gi hjelp, men også ved å være tydelige på hva som ikke er greit. Dagens lovgivning gir samfunnet en mulighet til å hjelpe mindreårige i riktig retning ved å tilby dem ruskontrakter som et alternativ til straff. Evalueringen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging peker på ruskontrakter som et av tiltakene som har fungert best. Politiet erfarer at mange unge velger bort oppfølging når alternativet er påtaleunnlatelse uten vilkår (dvs. uten oppfølging/konsekvens). Regjeringen foreslår nå å fjerne konsekvensen, det er et sjansespill.

Folkehelseinstituttet (FHI) har påpekt at det ikke finnes studier som har undersøkt om personer i Norge lar være å kontakte tiltaksapparatet i frykt for straff, slik det legges til grunn i utvalgets rapport. FHI viser snarere til det motsatte, den største utfordringen er mangel på koordinering mellom de ulike instansene. 

I dag er praksis at politiet sjelden bruker strafferettslige reaksjoner overfor folk som sliter med tung rusavhengighet. Det er enighet om at alvorlig rusavhengige ikke skal straffes for besittelse og bruk av narkotika. Regjeringen foreslår nå en rusreform der rusavhengige skal møtes med helsehjelp. Vi mener det ikke er nødvendig å avkriminalisere narkotika for alle, herunder barn og unge, for å oppnå dette.

KFUK-KFUM støtter forslagsstillerne bak Dokument 8:111 S om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges og deres forslag til endring av legemiddelloven.

Representantforslag 119 S om en forebyggings- og behandlingsreform er videre helt i tråd med våre posisjoner.

KFUK-KFUM slutter seg også til dissensen fra utvalget. Straff bør som hovedregel ikke brukes overfor problembrukere. For eksperimentbrukere og rekreasjonsbrukere, inkludert personer under 18 år, støtter vi muligheten til å opprettholde straff, men med en utvidelse av alternative (sivilrettslige) straffereaksjoner. 


Vi har alle det samme mål om at mennesker med problematisk rusavhengighet først og fremst skal møtes med hjelp, ikke straff. Da trenger vi en forebyggings- og behandlingsform, ikke en avkriminalisering for alle.

Vi ønsker komiteen lykke til med en viktig avgjørelse.