Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

La oss satse på åpne diakonale fellesskap for barn og unge

Som barne- og ungdomsorganisasjon ønsker KFUK-KFUM å være en nær samarbeidspartner i arbeidet for en kirke som har plass for hele menneskelivet, som er relevant og tilstedeværende i hverdagen til barn og unge landet over. Det er derfor gledelig å se at Kirkerådet i sitt høringsforslag til ny strategi legger opp til en forenkling og spissing, dette gir anledning og mulighet til å samle fokus rundt viktige satsningsområder.

Når KFUK-KFUM tar til ordet for å utvide fokuset mot breddefellesskap handler dette om beskrivelsen Kirkerådet har gitt av satsningsområdet “barn og unge”. Slik det nå fremstår vil en fortsatt begrense arbeidet blant barn og unge til rammen av trosopplæring. I vårt høringssvar har vi derfor fremholdt viktigheten av å gi flere erfaring av å høre til i et åpent og inkluderende fellesskap. Trygge, åpne møteplasser har dessverre blitt en mangelvare i vårt samfunn. En økt satsning på dette vil gjøre Den norske kirke mer relevant, treffe flere unge i risikosonen for utenforskap og slik åpne kirkens fellesskap for en større bredde av barn og unge.

Vi erfarer at engasjementet for unge i Den norske kirke er stort, i mange menigheter har ildsjeler av ansatte og frivillige bygget opp et formidabelt arbeid og vi vet at mange menigheter ønsker å øke sin satsning på ungdomsarbeid. Forskerne Knut Tveitereid og Bård Eirik Hallesby Nordheim har også i sine studier av ungdomsarbeid som lykkes fremholdt at “ingen har det formelle ansvaret for kontinuerlig ungdomsarbeid i Den norske kirke. Verken presten, kateketen, diakonen, menighetspedagogen eller trosopplærereren. Likevel er det mange ansatte og frivillige som tar dette ansvaret. Ikke fordi de må, men fordi de vil.”

Dette grasrotengasjementet er noe som bør vernes om, men for å møte behovene unge landet rundt står i - vil en satsning på å systematisere og utvide brede diakonale fellesskap for barn og unge være svært etterlengtet. Velger en satsningsområdet slik det nå fremstår vil det derimot frem mot 2026 være et mer ensrettet fokus på trosopplæring. Det vil da være vilkårlig om menighetene er rustet økonomisk og bemanningsmessig til å kunne skape åpne arenaer som treffer barn og unge som ikke deltar på trosopplæringstiltak.

Gode tilbud og møteplasser for unge basert på deres behov er viktig for å skape gode overganger og bevare tilhørigheten til kirken fra ungdomsåra og inn i voksenlivet. Det manglende fokuset i strukturene på fellesskapsbygging blant unge mennesker ser vi også at gjelder arbeid rettet mot studenter og unge voksne. Selv om de finnes er det enda for få fellesskapesarenaer for denne gruppen i kirken. Dette til tross for at studieårene er sentrale for å oppleve troen som relevant og noe en vil ta med seg videre i livet inn i etableringsfasen.

Dette er noe av bakgrunnen for at KFUK-KFUM mener tiden er kommet for at Den norske kirke får tydeligere rammer for satsingen på et bredt diakonalt barne- og ungdomsarbeid som setter målgruppens behov i sentrum. En slik satsning er også noe vi ønsker å bidra til å realisere. Så derfor sier vi - la oss nå gjøre bredden av barn- og ungdomsarbeid til satsningsområde, slik kan vi sammen bidra til at Den norske kirke kan bety mer for fler.