Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Rusreformen må ivareta barn og unge

Unge mennesker er fullverdige samfunnsborgere og må gis muligheter til å bli hørt og delta på lik linje som voksne. 
NOU 2019:26 - Rusreform fra straff til hjelp berører barn og unge i stor grad. Derfor mener vi utvalget kunne ha innhentet barn og unges synspunkter i større grad enn det de har gjort. 

Utilsiktede konsekvenser av avkriminalisering. Vi deler utvalgets syn på straffens negative sider. Straff er stigmatiserende, den kan sette dype spor i unges liv, og i stor grad være bestemmende for fremtidig liv og muligheter. Straff gjør veien tilbake til samfunnet mer vanskelig. Stempling preger selvoppfatning og har en negativ effekt på framtidstro. Varig utenforskap kan bli en realitet.

Gjennom vårt arbeid med unge erfarer vi imidlertid, i likhet med politidirektøren (NRK Ytring 16.12.2019), Juvente, Barneombudet , Legeforeningen og Actis m.fl. at avkriminalisering kan ha utilsiktede og negative konsekvenser.

Regjeringen har vært tydelige på at bruk og besittelse av narkotika skal være forbudt, og at legalisering ikke er aktuelt. Vi erfarer imidlertid at ungdom allerede har oppfattet et signal fra myndighetene om at narkotika “nå skal bli lov”. Vi erfarer at det er vanskelig å kommunisere forskjellen på avkriminalisering og legalisering til unge, kanskje en umulig øvelse. Derfor støtter vi utvalgets forslag om en grundig følgeevaluering med et særskilt blikk på disse forhold.

Vi er usikre på om utvalget har lyttet godt nok ut unges egne erfaringer med ruskontrakter ettersom det foreslås at muligheten for å gi betinget påtaleunnlatelse med ruskontrakt faller bort. For å motta hjelpen, vil systemet være avhengig at den unge samtykker. Dette må evalueres nøye opp mot erfaringene med dagens ruskontrakter.

Vi har merket oss at flere rusansvarlige og SLT-koordinatorer over hele landet frykter økt bruk av narkotika dersom rusreformen blir gjennomført.

Vi må styrke det forebyggende arbeidet med en handlingsplan. Dagens system for forebygging og oppfølging av ungdom med rusutfordringer er i dag ikke godt nok. Forskning viser at tiltak som kan hjelpe ungdom med rus er mangelvare over hele landet. Vi mener det derfor er behov for å supplere forslaget med en handlingsplan som ivaretar unges situasjon.

Politiet har begrensede ressurser. Dersom bruk og besittelse av narkotika ikke lenger skal være straffbart, vil forebyggende arbeid blant barn og unge som ikke er i risikosonen for å begå straffbare handlinger kunne bli nedprioritert. Vi mener det derfor bør gis klare føringer i lov eller forskrift som sikrer at politiet fortsatt kan drive forebyggende arbeid.

Vi erfarer at unge som begynner med rus har sammensatte utfordringer, de strever på flere livsområder. Rus i hjemmet, barndomstraumer, ensomhet og psykiske utfordringer, vansker med skolen, lavinntekt. I sum opplever vi at unge i denne livssituasjonen har liten tro på fremtiden.

Rapporten Unge på Oslo S viser et behov for langvarige og forutsigbare tiltak og tjenester, ikke midlertidige prosjekter. Samt viktigheten av samorganisert felting i sentrumsområder. Og at unge i risikosonen har vegring mot det offentlige hjelpeapparatet. Frivillige og ideelle aktører som driver forebyggende tiltak må derfor sikres støtte til langsiktig og forutsigbar drift.

Vi mener trygge møteplasser er rusfrie møteplasser. Vi erfarer at unge vil bli møtt med åpenhet og ha en trygg voksen de kan ha tillit til. De vil oppleve mestring og ha tilhørighet til et fellesskap. Dersom unge skal møte opp for å motta støtte er det en forutsetning at ungdommen har en god relasjon til hjelperen og at hjelpen er individuelt tilpasset. Den som gir hjelpen bør ha erfaringskompetanse fra tilsvarende utfordringer som den unge står i, og god kompetanse på ungdommens virkelighet og livsvilkår.

I våre idrettslag erfarer vi en sterk økning i bruk av hasj og marihuana blant unge, og vi ser at det har negative effekter på helsen. I dagens ungdomskultur er det ikke populært å opptre moralistisk overfor andre jevnaldrende. Unge beskriver det derfor som en avgjørende støtte, at trygge voksne kommuniserer nulltoleranse for narkotika.

Sammen med våre idrettsledere og vårt øvrige forebyggende ungdomsarbeid mener vi avkriminalisering ikke er veien å gå, lederne trenger en grunn til å være tydelige. Dersom samfunnet ikke tydelig kommuniserer at narkotikabruk er ulovlig, frykter vi en eskalering av bruk blant unge.

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. Vi er del av YMCA - som er verdens største ungdomsbevegelse, og YWCA - verdens største kvinnenettverk.


Filer for nedlasting