Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Forbundsstyret

Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM består av leder, nestleder, tre kvinner og tre menn som velges av Landsmøtet for to år av gangen. Forbundstyret leder organisasjonen organisasjonen mellom Landsmøtene og har myndighet til å treffe beslutninger i alle spørsmål som berører Norges KFUK-KFUMs virksomhet.

Norges KFUK-KFUMs lover, § 5 beskriver Forbundstyrets mandat og myndighet, sammensetning og arbeidsform.

§ 5-1 FORBUNDSSTYRET - MANDAT/MYNDIGHET

 1. Forbundsstyret forestår og har tilsyn med Norges KFUK-KFUMs virksomhet. Styret representerer Norges KFUK-KFUM utad og opptrer på dets vegne, og skal virke for enhet og samhold innad i Norges KFUK-KFUM. Leder eller nestleder av forbundsstyret tegner Norges KFUK-KFUM sammen med generalsekretæren.
 2. Forbundsstyret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle spørsmål som berører Norges KFUK-KFUMs virksomhet, så fremt ikke avgjørelsen i følge lovene er forbeholdt andre styringsorganer i Norges KFUK-KFUM.
 3. Forbundsstyret leder og organiserer virksomheten som skjer ut fra forbundskontoret, og skal søke å hjelpe enheter, kretser og arbeids- grener til å styrke og bevare Norges KFUK-KFUMs kristne målsetning
 4. Forbundsstyret forbereder og innkaller til landsmøtet
 5. Forbundsstyret har ansettelsesmyndighet i Norges KFUK-KFUM.

§ 5-2 FORBUNDSSTYRET - SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM

 1. Forbundsstyret består av:
 • Leder og nestleder
 • Tre menn og tre kvinner
 • To representanter fra de ansatte med personlige vararepresentanter i henhold til tariffavtale
 • En representant for Landsstyret for Norges KFUK-KFUM-Speidere med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • To kvinner og to menn som varamedlemmer.

Valgperioden for de som velges på Landsmøtet er to år. Valgperioden for forbundsstyre-medlemmer kan maksimalt være 3 sammenhengende perioder. 30 % av medlemmene bør være under 30 år når de blir valgt.

2. Styret møtes minst 5 ganger pr. år, og det innkalles til ekstra- ordinært møte når lederen eller minst tre medlemmer ber om det.

3. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 4 andre stemmeberettigede er til stede.

4. Forbundsstyret nedsetter komiteer og utvalg som i følge instruks gis rådgivende og/eller utøvende myndighet.

5. Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg og fastsetter mandat for dette.

6. Forbundsstyret kan delegere ansvar og myndighet til generalsekretæren for å fatte vedtak i bestemte saker og kan fastsette prosedyrer som skal følges dersom det må fattes avgjørelser uten at styret innkalles.

7 . Forbundsstyret godkjenner protokoller fra arbeidsgrenenes programutvalg og de utvalg styret selv har nedsatt.

8. Alle arbeidsgrenenes programutvalg har en kontaktperson i forbundsstyret som har møte- og talerett på programutvalgets møter.

9. Før forbundsstyret fatter vedtak i prinsipielt viktige saker av ideologisk/teologisk karakter, skal kretser, arbeidsgrener og speiderforbundet gis anledning til å uttale seg.

10 . Forbundsstyret oppnevner to av sine medlemmer - fortrinnsvis av ulikt kjønn - som representanter uten stemmerett til Norges KFUK-KFUM-speidernes landsstyre.