Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Landsmøtet

Landsmøtet er Norges KFUK-KFUMs øverste demokratiske organ og holdes annet hvert år. 

Leter du etter årets landsmøtedokumenter? De ligger her kfuk-kfum.no/kalender/innkalling-og-saksdokumenter-til-landsmotet-2019

Her kommer engasjerte KFUK-KFUMere fra hele landet sammen for å diskutere og fatte vedtak i viktige saker for organisasjonen. Det er også Landsmøtet som velger Forbundsstyret. For å bli delegat fra din gruppe må du ha fullmakt fra gruppa.

Norges KFUK-KFUMs lover i § 4 beskriver Landsmøtets oppgaver, sammensetning og arbeidsform.

§ 4-1 LANDSMØTET - MANDAT OG OPPGAVE

Landsmøtet er Norges KFUK-KFUMs øverste myndighet.
Landsmøtets oppgave er:
a) Konstituere seg ved å velge dirigent, to visedirigenter, tre referenter, to til å underskrive protokollen, fullmaktskomite, redaksjonsutvalg, og eventuelle andre komitéer for å lette behandlingen av aktuelle saker.
b) Godkjenne fullmakter og fastlegge antallet stemmeberettigede.
c) Godkjenne innkalling og saksliste.
d) Vedta landsmøtets forretningsorden.
e) Godkjenne Norges KFUK-KFUMs regnskap for siste 2-års periode.
f) Drøfte og godkjenne toårsmeldingen.
g) Behandle kontrollkomiteens rapport.
h) Drøfte Norges KFUK-KFUMs økonomiske stilling på grunnlag av regnskap for siste toårsperiode og langtidsbudsjett.
i) Behandle prinsipielle, ideologiske og teologiske spørsmål.
j) Velge Forbundsstyre, Norges KFUK-KFUMs leder og nestleder.
k) Velge revisor.
l) Velge valgkomité for neste landsmøte.
m) Velge kontrollkomité for neste toårsperiode.
n) Vedta eventuelle endringer i lovene.
o) Fastsette mål for toårsperioden fram til neste Landsmøte.
p) Fastsette kretskontingent og Forbundskontingent.
q) Avgi offentlige uttalelser.

§ 4-2 LANDSMØTET - SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM

a) Forbundsstyret med varamedlemmer
b) To representanter fra hver krets
c) To representanter for ledertreningsutvalget
d) To representanter for programutvalget
e) To representanter for KFUK-utvalget
f) Fire representanter valgt av og blant de ansatte
g) Representanter fra enhetene:
- til og med 50 medlemmer 2 representanter
- over 50 medlemmer 4 representanter
Årsmøtet for en hovedforening kan vedta at enhetens representasjon disponeres av hovedforeningen dersom enheter selv ikke bruker representasjonsretten.
Minst en tredjedel - 1/3 - av delegatene bør være under 30 år.
Det bør tilstrebes lik representasjon mellom kvinner og menn.
Delegater til landsmøtet kan møte fra det år de fyller 15 år. Alle delegater skal ha fullmakt fra sin enhet.

2. Landsmøtet holdes hvert annet år innen utgangen av mai. Innkalling til landsmøtet sendes alle enheter innen to måneder før møtet holdes. Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte med tre måneders varsel når forbundsstyret finner det nødvendig eller når minst halvparten av kretsene ber om det eller kontrollkomiteen ber om det.

3. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, her under også lovendringsforslag, må være sendt forbundsstyret innen 30.november året før møtet holdes. Innkalling og saksliste sendes ut to måneder før landsmøtet. Rett til å fremme saker tillegger enheter, kretser, programutvalg og FS, samt ansattes delegater.

4. Liste over foreslåtte kandidater til forbundsstyret og valgkomiteens innstilling skal sendes med saksdokumentene. Det er anledning til å foreslå nye kandidater på møtet.

5. Forslag til offentlige uttalelser som fremmes etter 30. november, behandles på landsmøtet dersom minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det. Eventuelle uttalelser vedtas med alminnelig flertall.
6. Forbundsstyret fastsetter en ordning med reiseutjevning for landsmøtet.