Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Vedtekter

Oppdatert etter landsmøtet i Oslo 3.-5.5.2019.
Les vedtektene eller last dem ned nederst i denne artikkelen.

Skal du starte nytt KFUK-KFUM-arbeid eller oppdatere hovedforeningens eller den lokale gruppa sine vedtekter? Les mer og last ned mal HER.

KAPITTEL 1: FORMÅL OG IDentitet

§1-1 DEFINISJON 

KFUK-KFUM (Kristelig Forening Unge Kvinner – Kristelig Forening Unge Menn) Norge er en landsomfattende kristen medlemsorganisasjon av lokale enheter og virksomheter for barn, unge og voksne, samt enkeltmedlemmer. Organisasjonens enheter og virksomheter er forpliktet på KFUK-KFUM Norges vedtekter og formål.

§1-2 FORMÅL 

Formålet til KFUK-KFUM Norge er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.

§ 1-3 KRISTEN IDENTITET 

KFUK-KFUM Norge er forpliktet på Bibelen og er en del av det globale økumeniske fellesskapet i YWCA og YMCA. I Norge har KFUK-KFUM Norge sin primære kirkelige og teologiske forankring i Den norske kirke.

§1-4 FORBUNDETS VIRKSOMHET

KFUK-KFUM Norges virksomhetsområder består av:

 1. Å fremme utvikling av identitet, kristen tro og dialog blant unge mennesker.
 2. Å fremme fysisk, sosial og mental helse blant unge mennesker.
 3. Å fremme utfoldelse, skaperkraft og læring innen musikk og andre kunst- og kulturaktiviteter blant unge mennesker.
 4. Å fremme fysisk aktivitet og idrettsarbeid blant unge mennesker.
 5. Å fremme sosialt, forebyggende og inkluderende arbeid blant unge mennesker.
 6. Å fremme likestilling, kjønnsperspektiv og unge kvinners rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.
 7. Å fremme demokratisk medborgerskap, ledertrening og samfunnsengasjement blant unge mennesker.
 8. Å fremme global rettferdighet og fred, og internasjonal samhandling gjennom YWCA og YMCA.
 9. Å fremme klimarettferdighet.

§1-5 VERDENSFORBUNDENE AV KFUK OG KFUM

 1. KFUK-KFUM Norge (YWCA-YMCA of Norway) er tilsluttet verdensforbundene av KFUK (World YWCA) og KFUM (World Alliance of YMCAs) gjennom Norges KFUK-KFUM Internasjonalt. KFUK-KFUM Norge er underlagt de bestemmelser som gir grunnlag for medlemskap, og de forpliktelser som medlemskap medfører. Kvinnelige medlemmer i KFUK-KFUM Norge er medlemmer i verdensforbundet av KFUK og samtlige medlemmer er medlemmer i verdensforbundet av KFUM.

 2. KFUK-KFUM Norge er medlem av verdensforbundet av KFUK gjennom Norges KFUK-KFUM Internasjonalt på følgende betingelser:

  I.  Norges KFUK består av kristelige foreninger av unge kvinner og kvinnelige medlemmer av kristelige ungdomsforeninger, som i sine grunnregler har bestemmelser om at de på Guds ords grunn og i troskap mot sin kirke vil fremme levende gudsfrykt, sunn kristelig og folkelig opplysning samt god samfunnsånd blant unge kvinner. De enkelte foreninger kan også oppta medlemmer av andre kristne kirkesamfunn. Det forutsettes at disse er lojale overfor KFUK-KFUM Norges vedtekter. 

  II.  KFUK-KFUM Norge arbeider ut fra «basis» for KFUK: «Tro på Gud den allmektige Fader, og på Jesus Kristus, Hans enbårne Sønn, vår Herre og Frelser, og på den Hellige Ånd.» 

 3. KFUK-KFUM Norge er medlem av verdensforbundet av KFUM gjennom Norges KFUK-KFUM Internasjonalt på følgende betingelser:

  I. De norske foreninger forplikter seg til å gi adgang til alle medlemmer av utenlandske foreninger som tilhører Verdensforbundet. Det forutsettes at disse er lojale overfor KFUK-KFUM Norges vedtekter.

  II.
  De enkelte foreninger kan også oppta medlemmer av andre kristne kirkesamfunn. Det forutsettes at disse er lojale overfor KFUK-KFUM Norges vedtekter.

  III.
  KFUK-KFUM Norge arbeider ut fra «basis» for KFUM («Pariserbasis»): «KFUM har til formål å forene de unge menn som overensstemmende med den Hellige skrift tror på Kristus som sin Gud og Frelser, og som derfor vil være hans disipler i tro og liv og vil strebe etter å utbre sin Mesters rike blant de unge.»

§1-6 kristent lederskaP 

 1. Alle enheter og virksomheter i KFUK-KFUM Norge skal ha følgende tekst som en del av sin formålsparagraf: «[Navn på enhet/virksomhet] har som formål å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.» 

   Alle tillitsvalgte og ledere i KFUK-KFUM Norge skal undertegne «Egenerklæring for ledere i KFUK-KFUM Norge».

 2. Alle enheter skal ha minst en ansvarlig voksenleder over 18 år som har fremvist politiattest og undertegnet «Utvidet egenerklæring for KFUK-KFUM Norge», inklusiv følgende erklæring: «Jeg tror på Jesus Kristus og vil hjelpe mennesker til å leve og vokse i tro og i mellommenneskelige forståelse. Jeg vil bidra til å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Jeg vil utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Jeg kjenner KFUK-KFUM Norges vedtekter og er forpliktet på disse.»

  Ansvarlig voksenleder kan, men bør ikke være den samme som styreleder.

  Ansvarlig voksenleder ser til at arbeidet drives i samsvar med KFUK-KFUM Norges vedtekter og formål, bistår styret i økonomiske disponeringer, gir styret og andre ledere lederstøtte ved behov, samt er ansvarlig for at alle ledere og medarbeidere over 15 år signerer «Egenerklæring for ledere i KFUK-KFUM Norge» og fremviser politiattest.

 3. Lederskap i KFUK-KFUM Norge baserer seg på tillit og på at man aktivt bidrar til å virkeliggjøre det kristne formål for arbeidet. Ledere som opptrer krenkende overfor medlemmer eller som viser en atferd som ikke er i samsvar med det man kan forvente av ledere i kristent arbeid, kan fratas ledervervet midlertidig eller permanent. Forbundsstyret har overordnet ansvar i slike saker.

 4. Til samlinger og møter knyttes kristen forkynnelse.

 5. Delegater til landsmøtet og kretsenes årsmøter skal være medlemmer av KFUK-KFUM Norge, og være forpliktet på organisasjonens formålsparagraf.

§1-7 åpent medlemskap

Medlemmer i KFUK-KFUM Norge er alle som står tilsluttet KFUK-KFUM Norges enheter eller er innmeldt ved direkte medlemskap. For å ha tillitsverv i KFUK-KFUM Norge, må en være medlem.

KAPITTEL 2: enheter

§2-1 OPPTAKELSE AV ENHETER 

 1. En enhet er en lokal sammenslutning av medlemmer som er innmeldt i KFUK-KFUM Norge gjennom en region eller vedkommende krets.

 2. Retten til å oppta enheter tilkommer forbundsstyret. For at en enhet skal bli opptatt og opprettholde sitt medlemskap, må
  • enheten ha en ansvarlig voksenleder som har undertegnet «Utvidet egenerklæring for KFUK-KFUM Norge»
  • enheten ha minst 6 medlemmer
  • årsmelding sendes inn og medlemskontingent innbetales til region eller krets og forbund hvert år 

  Dette er likevel ikke til hinder for at hovedforeninger, jfr. pkt. 5, kan opptas og opprettholde sitt medlemskap uten å ha egne medlemmer.

  Enheter i KFUK-KFUM Norge med flere enn 3 medlemmer over 14 år skal ha et valgt styre for å kunne representere på landsmøtet og få statsstøtte. 

 3. Dersom det utarbeides egne vedtekter for enheten eller det inngås avtaler ved oppstarting av enheten, skal disse sendes til forbundsstyret til godkjennelse.

 4. Enheten tilknyttes den region eller krets enheten hører inn under.

 5. På steder/i menigheter hvor det finnes flere enheter som er innmeldt i KFUK-KFUM Norge og/eller Norges KFUK-KFUM-speiderne, kan disse slutte seg sammen i en hovedforening. Hovedforeningen ansees som en enhet på lik linje med andre enheter. Hovedforeninger som bare består av innmeldte enheter (og ikke har direkte, personlige medlemmer), teller ikke med etter § 4-2.1h. Medlemmer i KFUK-KFUM-speidergrupper som er en del av en hovedforening, kan ha tillitsverv i hovedforeningen, men ikke representere hovedforeningen på krets- og landsplan i KFUK-KFUM Norge.

 6. Enheter og hovedforeninger er forpliktet på landsmøtets vedtak, inklusive mål og strategier.

§2-2 UTELUKKELSE ELLER OPPLØSNING AV ENHETER 

 1. Forbundsstyret har rett til å utelukke enheter når det finner at arbeidet ikke drives i overensstemmelse med KFUK-KFUM Norges vedtekter. Før utelukkelse skal enheten, hovedforeningens styre der det finnes, kretsstyret eller regionrådet, gis anledning til å uttale seg.

 2. Hvis en enhet oppløses, meldes ut eller utelukkes fra Forbundet, har kretsstyret rett til å disponere dens eiendeler til beste for vedkommende krets, fortrinnsvis på samme sted. Eiendeler fra en enhet i en hovedforening disponeres på tilsvarende måte av hovedforeningens styre. Dersom enheten ligger i en region skal Forbundet disponere dens eiendeler til beste for vedkommende region. Før krets-, forbunds- eller foreningsstyret treffer sin avgjørelse, skal saken drøftes med aktuelle samarbeidspartnere.

§2-3. SALG ELLER OVERDRAGELSE AV EIENDOM 

Ved salg eller overdragelse av eiendom eller deler av en eiendom som helt eller delvis eies av en enhet, krets eller hovedforening i KFUK-KFUM Norge, har KFUK-KFUM Norge forkjøpsrett til eiendommen.

KAPITTEL 3: KRETSER 

§3-1 KRETSENE 

 1. En krets består av KFUK-KFUM Norges enheter og hovedforeninger innenfor et bestemt geografisk område. Opprettelse av kretser og endringer av kretsgrensene skal godkjennes av forbundsstyret.

 2. Kretsens oppgaver er å virke for enhet og samhold enhetene imellom og støtte de lokale enheter i arbeidet. Kretsen skal sette mål og prioritere oppgaver på kretsplan.

 3. Kretsene er forpliktet på landsmøtets vedtak, inklusive mål og strategier.

 4. Kretsene ledes av et kretsstyre som velges på årsmøtet.

 5. Dersom en krets oppløses, disponerer dens eiendeler av Forbundet. Forbundet kan disponere dette gjennom en region.

KAPITTEL 4: LANDSMØTET 

§4-1 LANDSMØTET - MANDAT OG OPPGAVE 

Landsmøtet er KFUK-KFUM Norges øverste myndighet.
Landsmøtets oppgave er:

 1. konstituere seg ved å velge dirigent, 2 visedirigenter, 3 referenter, 2 til å underskrive protokollen, fullmaktskomite, redaksjonsutvalg, og eventuelle andre komitéer for å lette behandlingen av aktuelle saker.
 2. godkjenne fullmakter og fastlegge antallet stemmeberettigede. 
 3. godkjenne innkalling og saksliste. 
 4. vedta landsmøtets forretningsorden. 
 5. godkjenne KFUK-KFUM Norges regnskap for siste toårsperiode. 
 6. drøfte og godkjenne toårsmeldingen. 
 7. behandle kontrollkomiteens rapport.
 8. drøfte KFUK-KFUM Norges økonomiske stilling på grunnlag av regnskap for siste toårsperiode og forventninger om de neste år
 9. behandle prinsipielle, ideologiske og teologiske spørsmål.
 10. velge forbundsstyre, KFUK-KFUM Norges leder og nestleder.
 11. velge revisor.
 12. velge valgkomité for neste landsmøte.
 13. velge kontrollkomité for neste toårsperiode.
 14. vedta eventuelle endringer i vedtektene.
 15. fastsette mål for toårsperioden fram til neste landsmøte.
 16. fastsette kretskontingent og forbundskontingent.
 17. avgi offentlige uttalelser.
 18. behandle innkomne saker som landsmøtet vedtar å behandle.  

§4-2 LANDSMØTET - SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 

 1. Landsmøtet består av: 
  1. forbundsstyret med varamedlemmer
  2. 2 representanter fra hver region
  3. 2 representanter fra hver krets
  4. basert på antall unike medlemmer i en krets/region pr. 31.12 i året før landsmøtet; 1 representant ekstra pr. hele 1000 unike medlemmer, dog ikke flere enn 3 ekstra representanter.
  5. 2 representanter for ledertreningsutvalget/-ene
  6. 2 representanter for programutvalget/-ene
  7. 2 representanter for KFUK-utvalget
  8. 4 representanter valgt av og blant de ansatte
  9. representanter fra enhetene: 
   • til og med 50 medlemmer: 2 representanter
   • over 50 medlemmer: 4 representanter 

  Årsmøtet for en hovedforening kan vedta at enhetens representasjon disponeres av hovedforeningen dersom enheter selv ikke bruker representasjonsretten. Minst 1/3 av delegatene bør være under 30 år. Det bør tilstrebes lik representasjon mellom kvinner og menn. Delegater til landsmøtet kan møte fra det år de fyller 15 år. Alle delegater skal ha fullmakt fra sin enhet. KFUK-KFUM Norges ansatte har møte- og talerett. Ansatte som ikke har stemmerett etter pkt. a og h kan ikke møte som delegater.
    
 2. Landsmøtet holdes hvert annet år innen utgangen av mai. Innkalling til landsmøtet sendes alle enheter innen 2 måneder før møtet holdes. Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte med 3 måneders varsel når forbundsstyret finner det nødvendig eller når minst halvparten av kretsene ber om det eller kontrollkomiteen ber om det.

 3. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, her under også vedtektendringsforslag, må være sendt forbundsstyret innen 30. november året før møtet holdes. Innkalling og saksliste sendes ut 2 måneder før landsmøtet. Rett til å fremme saker tillegger enheter, kretser, forbundsoppnevnte nasjonale utvalg, KFUK-utvalget og forbundsstyret, samt ansattes delegater.

 4. Liste over foreslåtte kandidater til forbundsstyret og valgkomiteens innstilling skal sendes med saksdokumentene. Det er anledning til å foreslå nye kandidater på møtet.

 5. Forslag til offentlige uttalelser som fremmes etter 30. november, behandles på landsmøtet dersom minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det. Eventuelle uttalelser vedtas med alminnelig flertall.

 6. Forbundsstyret fastsetter en ordning med reiseutjevning for landsmøtet.

KAPITTEL 5: FORBUNDSSTYRET 

§5-1 FORBUNDSSTYRET - MANDAT/MYNDIGHET OG OPPGAVE 

 1. Forbundsstyret forestår og har tilsyn med KFUK-KFUM Norges virksomhet. Styret representerer KFUK-KFUM Norge utad og opptrer på dets vegne, og skal virke for enhet og samhold innad i KFUK-KFUM Norge. Leder eller nestleder av forbundsstyret tegner KFUK-KFUM Norge sammen med generalsekretæren.

 2. Forbundsstyret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle spørsmål som berører KFUK-KFUM Norges virksomhet, så fremt ikke avgjørelsen i følge vedtektene er forbeholdt andre styringsorganer i KFUK-KFUM Norge.

 3. Forbundsstyret godkjenner samarbeidsavtaler med andre organisasjoner og kirkesamfunn. Avtaler som kan begrense KFUK-KFUM Norges selvstendighet, godkjennes av landsmøtet.

 4. Forbundsstyret leder og organiserer virksomheten som skjer ut fra forbundskontoret, og skal søke å hjelpe enheter, kretser, regioner og virksomheter til å styrke og bevare KFUK-KFUM Norges kristne målsetning.

 5. Forbundsstyret forbereder og innkaller til landsmøtet.

 6. Forbundsstyret har ansettelsesmyndighet i KFUK-KFUM Norge.

§5-2 FORBUNDSSTYRET - SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 

 1. Forbundsstyret består av:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 menn og 3 kvinner
  3. 2 representanter fra de ansatte med personlige vararepresentanter i henhold til tariffavtale
  4. 2 kvinner og 2 menn som varamedlemmer.

  Valgperioden for de som velges på landsmøtet er 2 år. Valgperioden for forbundsstyremedlemmer kan maksimalt være 3 sammenhengende perioder. 30 % av medlemmene bør være under 30 år når de blir valgt.

 2. Styret møtes minst 5 ganger pr. år, og det innkalles til ekstraordinært møte når lederen eller minst 3 medlemmer ber om det.

 3. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 4 andre stemmeberettigede er til stede.

 4. Forbundsstyret nedsetter komiteer og utvalg som i følge instruks gis rådgivende og/eller utøvende myndighet.

 5. Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg og fastsetter mandat for dette.

 6. Forbundsstyret kan delegere ansvar og myndighet til generalsekretæren for å fatte vedtak i bestemte saker og kan fastsette prosedyrer som skal følges dersom det må fattes avgjørelser uten at styret innkalles.

 7. Forbundsstyret kan ta til orientering protokoller fra Forbundets programutvalg, ledertreningsutvalg, KFUK-utvalget og øvrige utvalg styret selv har nedsatt. 

 8. Før forbundsstyret fatter vedtak i prinsipielt viktige saker av ideologisk eller teologisk karakter, skal kretser, vedtektspålagte utvalg og speiderforbundet gis anledning til å uttale seg.   

KAPITTEL 6: UTVALG 

§6-1 PROGRAMUTVALG 

 1. Forbundsstyret skal opprette programutvalg i det antall og den størrelse det til enhver tid er behov for. Forbundsstyret kan sammen med programutvalget/-ene opprette prosjektbaserte arbeidsgrupper.

 2. Programutvalget/-ene deltar i strategisk programutvikling ut fra KFUK-KFUM Norges mål og strategier og ut fra de økonomiske ressurser forbundsstyret har tildelt.

 3. Enheter, hovedforeninger, kretser og regioner kan fremme forslag til kandidater til programutvalget/-ene.

 4. Forbundsstyret definerer funksjonsperiode, formulerer mandat og legger føringer for møteordninger og sekretariatsansvar.

§6-2 LEDERTRENINGSUTVALG

 1. Forbundsstyret skal opprette ledertreningsutvalg i det antall og den størrelse det til enhver tid er behov for. Forbundsstyret kan sammen med ledertreningsutvalget/-ene opprette prosjektbaserte arbeidsgrupper.

 2. Ledertreningsutvalget/-ene deltar i strategisk utvikling av ledertreningen ut fra KFUK-KFUM Norges mål og strategier og ut fra de økonomiske ressurser forbundsstyret har tildelt.

 3. Enheter, hovedforeninger, kretser og regioner kan fremme forslag til kandidater til ledertreningsutvalget/-ene.

 4. Forbundsstyret definerer funksjonsperiode, formulerer mandat og legger føringer for møteordninger og sekretariatsansvar. 

§6-3 KFUK-utvalget

 1. Forbundsstyret oppnevner KFUK-KFUM Norge sine medlemmer av KFUK-utvalget.

 2. KFUK-utvalget skal arbeide med å virkeliggjøre World YWCAs mål og strategier i Norge.

 3. Enheter, hovedforeninger, kretser og regioner kan fremme forslag til kandidater til KFUK-KFUM Norges medlemmer i utvalget.

 4. KFUK-utvalget er et felles utvalg for Norges KFUK-KFUM-speidere og KFUK-KFUM Norge. Mandat for utvalget vedtas av landsstyret til Norges KFUK-KFUM-speidere og forbundsstyret til KFUK-KFUM Norge.

KAPITTEL 7: ANDRE BESTEMMELSER 

§7-1 GENERALSEKRETÆREN 

Generalsekretæren leder den daglige virksomheten ved forbundskontoret i følge instruks fastsatt av forbundsstyret.

 §7-2 ARBEIDSGIVERANSVAR 

KFUK-KFUM Norge er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i kretsleddet og står for ansettelse av disse etter innstilling fra kretsstyret. De enkelte kretsene har således ikke adgang til å foreta ansettelser uten at dette godkjennes av KFUK-KFUM Norge. KFUK-KFUM Norge er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i regionene. KFUK-KFUM Norge er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i hovedforeninger og står for ansettelse av disse etter innstilling fra hovedforeningsstyret. De enkelte hovedforeningene har således ikke adgang til å foreta ansettelser uten at dette godkjennes av KFUK-KFUM Norge. KFUK-KFUM Norge sitt arbeidsgiveransvar omfatter ikke ansatte i enheter uten etter særskilt avtale.

§7-3 LIKESTILLING 

I programarbeidet, ved valg av utsendinger til styringsorganer i Forbundet, ved oppnevning av komiteer og utvalg, skal en tilstrebe en lik representasjons- og ansvarsfordeling mellom kvinner og menn. Dette gjelder ikke innen separatarbeidet.

§7-4 VALGKOMITÉ 

 1. Valgkomiteen skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

 2. Komiteen legger fram for landsmøtet liste over foreslåtte kandidater og en anbefaling overfor landsmøtet om hvem som bør velges, jfr. § 5-2. 1. Valgkomiteen har et særskilt ansvar for å sikre kontinuitet i forbundsstyret. 

§7-5 KONTROLLKOMITÉ 

 1. Kontrollkomiteen består av leder og 3 medlemmer.

 2. Kontrollkomiteens oppgave er: 
  1. å kontrollere at forbundsstyret etterlever organisasjonens vedtekter og gjennomfører landsmøtets vedtak 
  2. å gi en vurdering av om forbundsstyret har forsvarlige økonomiske internkontrollsystemer og har gjennomført forsvarlig økonomisk styring og forvaltning

 3. Kontrollkomiteen velges av og rapporterer til landsmøtet.

 4. Landsmøtet kan gi nærmere instruks til kontrollkomiteen. 

§7-6 MEDLEMSKONTINGENT 

Enheter plikter hvert år å sende Forbundet oppgaver over antall medlemmer på fastsatt skjema. Medlemskontingent til KFUK-KFUM Norge betales hvert år, senest ved utgangen av mars måned. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Forbundsstyret kan, når særlige omstendigheter foreligger, for 1 år av gangen frita en enhet helt eller delvis fra å betale.

§7-7 ØKONOMISK VIRKSOMHET 

Næringsvirksomhet eller økonomisk engasjement i virksomheter som kan medføre økonomisk ansvar eller tap bør skje i regi av en egen juridisk person med begrenset ansvar, slik at et eventuelt tap kan avgrenses til et minimum. KFUK-KFUM Norge er ikke ansvarlig for gjeld som kretser, hovedforeninger eller enheter pådrar seg.

§7-8 MERKENAVN 

Merkenavnet KFUK-KFUM med logo er forpliktende for hele organisasjonen og skal benyttes i all profilering av enheter, hovedforeninger, kretser og virksomheter. Alle hovedforeninger og kretsers navn skal inneholde KFUK-KFUM.

§7-9 ENDRING AV REGIONGRENSER 

Endring av regiongrenser vedtas av berørte regionråd. Vedtak fattes med 2/3 flertall av avgitte stemmer i hvert regionråd. Endringer av regiongrenser skal godkjennes av forbundsstyret.

§7-10 FORANDRING AV vedtektene 

Forslag til forandring av disse vedtektene skal vedtas på landsmøtet. Til gyldig beslutning i saken kreves 2/3 flertall av samtlige avgitte stemmer.