Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Retningslinjer for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold

Retningslinjene ligger som nedlastbare dokumenter nederst på siden.

1. Definisjon 

Med kritikkverdige forhold menes forhold/adferd som kan være i strid med Norges KFUK-KFUMs vedtekter, verdier, norsk lov, allmennetiske normer og god folkeskikk, eller som utgjør en risiko for organisasjonens omdømme. 

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: 
• Økonomisk utroskap/svindel 
• Oppførsel som bryter med KFUK-KFUMs egenerklæring 
• Brudd på praksis om at KFUK-KFUM skal være en rus- og alkoholfri arena 
• Alle former for diskriminering 
• Å utrykke seg offentlig på en måte som undergraver eller er ment ødeleggende for KFUK-KFUM
• Å utføre sitt verv med en lederstil som utnytter eller krenker andre 

Det skal være lav terskel på å varsle om et mulig kritikkverdig forhold. Er du i tvil – meld det inn. 

 2. Rutiner

Norges KFUK-KFUM har egne rutiner og retningslinjer for følgende forhold: 

• Rutiner for varsling på arbeidsplassen (gjelder for ansatte)
Retningslinjer for håndtering av mulige overgrepssaker
Veileder for melding til barnevernet
Egenerklæring/utvidet egenerklæring og politiattest

For forhold som ikke omhandles i de overnevnte rutiner og retningslinjer, gjelder de følgende retningslinjene for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold i Norges KFUK-KFUM. 

3. Hovedpunkter 

 • Det skal være lav terskel for å varsle om kritikkverdige forhold/atferd som omfatter organisasjonens medlemmer, eller virksomhet. Avsender skal formidle forholdet på en forsvarlig måte og fortrinnsvis skriftlig til nærmeste leder. 

• Forholdet søkes løst på så lavt organisatorisk nivå som mulig. Dette vil være ansvarlig voksenleder i enheten eller ansvarlig for arrangement/kurs. Dersom det ikke finnes en løsning på det nivået, eller ikke er praktisk eller formålstjenlig, formidles forholdet til daglig leder eller styreleder i krets/hovedforening og eventuelt videre til generalsekretær. Ledere på ulike nivåer kan være rådgiver for hverandre, slik at f.eks. generalsekretær kan være rådgiver for gruppe- eller kretsstyreleder. 

• Saksbehandlingen skal være habil, forsvarlig, upartisk og fortrolig.   

4. Saksbehandling 

 • Avsender får bekreftelse på mottatt melding. 

 • Det vil bli vurdert hvilken av rutinene nevnt ovenfor som forholdet faller inn under, eller om saken er åpenbar grunnløs og dermed avvises. 

 • Videre behandling av saken og hvilke tiltak som skal iverksettes, avhenger av sakstype og hvem varslingen er rettet mot. Ligger saken under forbundsstyrets jurisdiksjon saksbehandler generalsekretær på vanlig måte. 

 • Dersom varslet gjelder en bestemt person, skal denne innen rimelig tid gjøres kjent med innholdet i saken, å få anledning til å uttale seg. Andre retningslinjer gjelder for grenseoverskridende adferd og/eller mistanke om seksuelle overgrep. 

 • Mottak av melding loggføres i henhold til § 8 i personopplysningsloven. 

 • Saken og medlemmets identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. 

 5. Beslutning, sanksjoner og kommunikasjon 

• Generalsekretæren har beslutnings- og sanksjonsmyndighet, og forbundsstyret overordnet ansvar i saker om å midlertidig eller permanent frata personer lederverv i organisasjonen jf. §1-5 i våre vedtekter. 

• Generalsekretær har beslutnings- og sanksjonsmyndighet i medlemssaker på nasjonalt nivå som ikke faller inn under forbundsstyrets jurisdiksjon. 

• Ansvarlig voksenleder, daglig leder eller styreleder i hovedforening/krets beslutter på enklere saker. 

• Saken og medlemmets identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. 

• Generalsekretær informerer krets, hovedforening – og/eller enhetsleder om saken.