Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Frifond - penger per medlem tilbake til gruppa

Visste du at KFUK-KFUM-gruppa di kan få Frifond-støtte for hvert medlem under 26 år? I 2019 delte Norges KFUK-KFUM ut over 400 kr pr medlem til våre grupper. Det lønner seg å oppdatere medlemslista og betale medlemskontingenten i tide og levere årsrapport hvert år!

Frifond er en statlig støtteordning som ble opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn i Norge. Kort forklart er dette penger staten gir til frivillige organisasjoner ut fra hvor mange barne- og ungdomsmedlemmer de har og hvor mange grupper de har som praktiserer demokrati. KFUK-KFUM får pengene tildelt via Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og Forbundskontoret fordeler pengene til våre lokale grupper og deres lokale frivillige arbeid for barn og ungdom på bakgrunn av retningslinjer bestemt av Forbundsstyret i KFUK-KFUM.

Hvordan Norges KFUK-KFUM tildeler Frifond

KFUK-KFUM tildeler Frifond til våre grupper utfra et snitt av hvor mange registrerte betalende medlemmer i alderen 0-26 år de hadde tildelingsåret og året før. Det betyr at hvis ansvarlig voksenleder/styret i din gruppe leverte medlemsliste til oss med 20 medlemmer i 2018 og 40 medlemmer i 2019, så vil gruppa kunne få tildelt Frifond på grunnlaget 30 medlemmer. Alle grupper må også levere årsrapport, og har gruppa tre eller flere medlemmer på 15 år eller eldre på medlemslista, må også medlemmene i gruppa velge et styre blant medlemmene, registrere styret og opplyse om dette i årsrapporten.

KFUK-KFUM tildeler Frifond rundt 1. desember. KFUK-KFUM-grupper innmeldt i Norges idrettsforbund får sin Frifondstøtte der. Kretser og hovedforeninger regnes av staten som såkalte "mellomliggende ledd" og kan ikke motta Frifondstøtte.

Hva man FÅR bruke Frifond til

Formålet med Frifond er at det skal styrke lokalt frivillig arbeid for barn og ungdom i Norge. Derfor kan pengene kun brukes til organiserte aktiviteter relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt i Norge. Pengene skal disponeres av den lokale gruppa og kan ikke gå til å bygge egenkapital, betale ned gjeld eller lønne ansatte. Eksempler på hva Frifond kan brukes til kan være:

 • Kjøp av ressursmateriell (f.eks. sportsutstyr, noter o.l.)
 • Deltakelse på ledertreningskurs/seminarer
 • Honorar for enkelttjenester (f.eks. lydteknikk på konserten, buss-transport til leiren)
 • Innkjøp av effekter, utstyr & mat (ikke alkohol)
 • Andre ting som gruppa mener er viktig for å styrke lokalt, frivillig arbeid.

OBS! FRIFONDPENGER BENYTTET TIL REISE UTENFOR FYLKET

Dersom dere ønsker å benytte Frifondpenger til å dekke kostnader til transport/reise til steder som ligger utenfor fylket, så merk dere LNUs regler om at 

 •  Ikke hele Frifondbeløpet gruppa har mottatt kan brukes på reise 
 • Dere må i Frifondbekreftelsen argumentere for hvordan reisen utenfor fylket bygger lokal aktivitet 

Når Frifond må være brukt opp og Frifondbekreftelse

Frifondstøtten må være brukt opp innen 1. oktober året etter tildeling. Får gruppa Frifond desember 2019, må pengene være brukt opp 1. oktober 2020. LNU, som fordeler Frifond, krever også at gruppene som mottar Frifond kan dokumentere at pengene går til frivillig arbeid lokalt. Derfor ber vi våre lokale grupper kort fortelle hva Frifond-pengene er blitt brukt til og levere bekreftelse på at pengene er brukt i tråd med formålet og retningslinjene for bruk av Frifond. Grupper som ikke rapporterer på bruk av Frifondpenger vil ikke få Frifond-støtte året etterpå. Pengene kan også bli krevd tilbake. Les LNUs retningslinjer for Frifond Organisasjon som Norges KFUK-KFUM er underlagt.

Oppsummering: Hvordan SIKRE gruppa di Frifond

 • Registrer gruppas medlemmer på medlemslista via Connect KFUK-KFUM fortløpende gjennom året.
 • Følg med i giroverktøyet i Connect KFUK-KFUM  på om medlemmene betaler medlemsgiro og minn dem på å betale om nødvendig. Til de få av dere som fortsatt har samlegiro, sørg for at samlegiro blir betalt i tide. 
 • Registrer gruppas valgte styre via Connect KFUK-KFUM
 • Lever gruppas årsrapport på fjoråret via Connect KFUK-KFUM  i januar/februar. Har gruppa 3 eller flere på 15 år eller eldre på medlemslisten må du levere årsrapport med styre, et styre valgt av og blant medlemmene. Har gruppa et styre er det styreleder, ikke ansvarlig voksenleder, som skal levere årsrapporten
 • Bruk opp Frifond-pengene innen 1. oktober og lever Frifond-bekreftelse via Connect KFUK-KFUM 15.oktober