Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Hvordan medlemskontingent tas inn

Alle som vil være medlem i KFUK-KFUM betaler kontingent til oss hvert år. 1. januar 2017 gikk vi over til sentral innkreving av medlemskontingent i alle våre grupper, noe som betyr at KFUK-KFUMs Forbundskontor produserer og utsteder medlemsgiroene som går til dem dere gruppeledere lokalt har registrert på medlemslista. Vi kan også ta inn lokal aktivitetsavgift til gruppa for dere dersom dere ønsker det.

KFUK-KFUM er en medlemsbasert organisasjon, der alle som ønsker å være medlem betaler medlemskontingent til Norges KFUK-KFUM (Forbund og krets) hvert år etter medlemskapsprisene Landsmøtet har bestemt.  

1. januar 2017 gikk KFUK-KFUM over til sentral innkreving av medlemskontingent for alle sine enheter, - det være seg grupper, hovedforeninger eller idrettslag. Bakgrunnen er at myndighetene ikke vil gi oss statsstøtte for medlemmer på 0-26 år i enheter som har lokal innkreving og ikke leverer årsrapport i henhold til kravene.

Sentral innkreving av kontingent er ikke nytt i KFUK-KFUM. Forbundskontoret har i flere år tatt inn kontingent ikke bare av dem som er «direktemedlemmer» i krets/Forbund, men også av medlemmer i enheter som selv har valgt sentral innkreving. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at dette sparer dem for mye arbeid.

Hvordan Sentral innkreving fungerer

1. ansvarlig voksenleder eller styret i gruppa registrerer medlemmene i connect

Enhetens styre/ansvarlig voksenleder har ansvar for å registrere alle dem som skal være medlemmer på medlemslista i vårt verktøy Connect.KFUK-KFUM.no Medlemmer registreres med 

 • fullt navn
 • fødselsdato
 • full adresse 
 • kontaktopplysninger som mobiltlf/epostadresse
 • foresatt 1 sitt navn, mobilnummer og epostadresse 

Enheten bestemmer selv hvor mange treninger, øvelser eller klubbkvelder nye barn/unge får lov til å være med på før dere fører dem på medlemslista i Connect. Det er vanlig å gi folk lov til å prøve 1-3 ganger før de blir registrert som medlemmer. 

2. KFUK-KFUMs Forbundskontor produserer og utsteder medlemsgiroer

Sentral innkreving betyr altså at KFUK-KFUMs Forbundskontor produserer og utsteder medlemsgiro.

Medlemsgiro inneholder informasjon om:

 • "Nå er det tid for å betale årets medlemskontingent...Medlemsfordelene er..." (standardtekst som kan redigeres)
 • at giroen gjelder medlemsskap i enhet x + KFUK-KFUM
 • hva medlemmet skal betale i medlemskontingent 
 • hva medlemmet evt. skal betale i lokal aktivitetsavgift (gruppas leder registrerer i connect)
 • hvilken periode kontingenten gjelder 
 • gruppas/hovedforeningens/idrettslagets tilknytning til KFUK-KFUM
 • at man hvis medlemskontingenten er for høy for egen/foresattes økonomi kan aktivere et minsteprismedlemskap til kr 50 

Se Medlemsgiro_eksempel.pdf

2. a. Vi kan ta inn lokal aktivitetsavgift for dere

Mens medlemskontingenten er penger som går til Norges KFUK-KFUM (Forbund og krets), er lokal aktivitetsavgift penger gruppa/hovedforeningen/idrettslaget kan velge å ta inn som skal gå til  arbeidet lokalt. Dette kan være penger dere trenger til å dekke kostnader til for eksempel innkjøp av utstyr, profilklær og mat eller til leie av idrettshall og andre lokaler. 

Dersom dere ønsker det kan KFUK-KFUMs Forbundskontor kreve inn den lokale aktivitetsavgiften sammen med medlemskontingenten. Fordelen er at medlemmene vil motta kun en giro. I så fall vil Forbundskontoret overføre pengene til gruppas konto 4 ganger i året. 

MERK AT DERE SELV VELGER OM

 • det skal tas inn en lokal aktivitetsavgift i tillegg til medlemskontingenten
 • det skal tas inn en lokal aktivitetsavgift både høst og vår ELLER en gang per kalenderår 
 • gi medlemmene rabatt på den lokale aktivitetsavgiften, slik som for eksempel søskenrabatt
Dersom dere ønsker at den lokale aktivitetsavgiften skal tas inn sammen med medlemskontingenten, så registrerer dere summen i connect.kfuk-kfum.no via lenken "Redigér og send ut medlemsgiroer". Husk å registrere enhetens kontonummer som pengene skal overføres til,  gå inn via nedtrekksmenyen «oversikt» og velg fanen «administrasjon».  

2. b. Dere kan gi medlemsgiro lokalt preg (anbefales !)

Vi oppfordrer alle våre grupper, hovedforeninger og idrettslag til å gi medlemsgiroen et lokalt preg. Det kan gjøres på 3 måter

 • dere kan legge inn en tekst på  max 500 tegn som vil vises på medlemsgiroen
Dersom du ikke legger inn en egen tekst for gruppa blir følgende standardtekst brukt: 

Nå er det tid for å betale årets medlemskontingent! Medlemskapet gir flere fordeler, slik som 15% rabatt på klær fra Fair&Square, rabatt og ulykkesforsikring på KFUK-KFUM leirer mm, se kfuk-kfum.no/medlemsfordeler. Hver betaling bidrar til å støtte det lokale arbeidet - takk for at du betaler innen forfall! Det skjer mye morsomt i KFUK-KFUM fremover! For leirer, festivaler, cuper og seminarer, se kfuk-kfum.no/kalender

 • dere kan laste opp enhetens logo/bilde som vil vises på medlemsgiroen
 • dere kan velge hvem av lederne i gruppa som skal stå som avsender av giro

2. c. Dere kan distribuere medlemsgiro selv eller vi gjør det for dere

Dersom dere ønsker kan enhetens styre/ansvarlig voksenleder selv distribuere KFUK-KFUMs ferdigproduserte medlemsgiro til medlemmene/deres foresatte. Dere kan velge mellom å 

 • Sende medlemsgiro på SMS
 • Sende medlemsgiroene på epost
 • Printe ut giroene på papir og dele dem ut til medlemmer/foresatte 

Så fort et nytt medlem er registrert på medlemslista - kan dere sende vedkommende en giro. For barn og ungdom i alderen f.o.m. 0 t.o.m. 17 år, vil giroen gå til den som er registrert som medlemmets foresatt 1 og til dennes registrerte epostadresse/ mobilnummer dersom ikke giro printes ut. Når en person har fylt 18 år, vil giro gå til medlemmet selv.  

OBS!

Dersom ansvarlig voksenleder/styret ikke selv distribuerer giroene, vil KFUK-KFUMs forbundskontor sende ut medlemsgiroene for dere til som så langt ikke har betalt årets kontingent.  Det skjer ca den 15. hver måned.

Mangler epostadressen og mobilnummer, sendes giro i posten. 

3. Medlemmet/ foresatte betaler med VIPPS eller NETTBANK

Som dere ser av eksempelet på medlemsgiro over kan mottaker av medlemsgiroen betale kontingenten enten via nettbanken sin eller via vår egen VIPPSløsning. Se som mottar medlemsgiro på SMS/epost kan klikke på lenken og betale med mobilen der og da. Veldig kjapt og greit! De som mottar giro på print kan betale via nettbanken sin eller gå inn på www.kfukkfum.no/betal og benytte vår VIPPSløsning.

HVORDAN HOLDE STYR PÅ HVEM SOM HAR BETALT 

Styret/Ansvarlig voksenleder får lett oversikt over hvem som til enhver tid har betalt medlemskontingenten ved å sjekke medlemslisten i connect. Her finner dere

 • startdato for når medlemskap ble opprettet
 • dato for "siste betaling"
 • "gjelder til", som viser hvor lenge medlemskontingenten varer

(PS. Merk at en medlemskapsavtale er aktiv helt til dere evn trykker "meld ut" på medlemmet i connect. Medlemskapet er likevel ikke gyldig før kontingent er betalt.

KFUK-KFUM vil ha Alle med 

Over 90.000 barn og ungdom i Norge lever i familier med “vedvarende lavinntekt”. Mange av dem deltar ikke i organiserte fritidsaktiviteter fordi familien ikke har råd. I KFUK-KFUM skal ikke familiens økonomi være til hinder for at barn og ungdommer er med hos oss. For å imøtekomme unge mennesker fra familier med utfordrende økonomi tilbyr KFUK-KFUM 

 • minsteprismedlemskap til 50 kr til medlemmer som opplever at ordinær kontingent er for høy for egen eller foreldre/foresattes økonomi
 • et giroverktøy der gruppeledere lokalt kan gi rabatt på lokal aktivitetsavgift 
 • KFUK-KFUMs deltakerfond, der man kan søke om støtte til å delta på KFUK-KFUM–aktiviteter, i regi av våre grupper/hovedforeninger/idrettslag 

Minsteprismedlemskap

KFUK-KFUM tilbyr et minsteprismedlemskap til 50 kroner for medlemmer som opplever at den ordinære medlemskontingenten er for høy for egen eller foreldres/foresattes økonomi. Medlemmet kan selv enkelt aktivere dette medlemskapet i Connect.kfuk-kfum.no (alle med mobilnummer kan opprette bruker) eller be ansvarlig voksenleder eller en i styret i gruppa gjøre det for seg. Ansvarlig voksenleder/styret kan aktivere medlemsskap i giroverktøy i connect, se "send giro" og benytt rabattknappen.

Rabatt på lokal aktivitetsavgift

Ansvarlig voksenledere og styret i en gruppe har også mulighet til å gi rabatt eller unntak fra gruppas lokale aktivitetsavgift til barn og ungdommer fra familier med en utfordrende økonomi. Dette gjøres i giroverktøyet i connect.kfuk-kfum.no, se "send giro" og benytt rabattknappen.

KFUK-KFUMs deltakerfond

For å inkludere barn fra familier med utfordrende økonomi har KFUK-KFUM også opprettet et deltakerfond der man kan søke støtte til å delta på KFUK-KFUM–aktiviteter, både ukentlige aktiviteter i regi av våre grupper/hovedforeninger/idrettslag, og turer, leirer, festivaler og lederkurs, se kfuk-kfum.no/deltakerfond

(Vi vet at også mange av våre grupper har egne “solidaritetsfond” eller søker menigheter de samarbeider med om støtte for å kunne hjelpe medlemmer/de som vil bli medlem fra familier med en utfordrende økonomi.)

OBS!  VIKTIG OM pengeStøtte fra deltakerfond til KONTINGENT & Frifond

Dersom minsteprismedlemskap til kr 50 skulle være uoverkommelig for noen å betale, er det mulig å søke om støtte fra deltakerfond til dette også. 

For myndighetene er det viktig at medlemmer selv betaler sin kontingent for å bekrefte sitt medlemskap. (Det er selvfølgelig forståelig at betaling gjøres av foreldre/foresatte, så lenge det ikke skjer mot ungdommens viten og vilje. )

KFUK-KFUM kan IKKE søke om statsstøtte for medlemmer som ikke selv bekrefter sitt medlemskap ved betaling av egen medlemskontingent. 

Fordelingsutvalget bekrefter at dersom medlemmer fra familier med en sårbar økonomi først betaler sin kontingent og deretter søker gruppa/hovedforeningen/idrettslaget, menighet eller KFUK-KFUMs deltakerfond om pengestøtte til å dekke utgiftene til kontingent, kan medlemmene likevel utløse statsstøtte.

Vår anbefaling til deg som leder i en lokal gruppe/hovedforening vil være at du registrerer også dem dette skulle gjelde på lik linje med andre medlemmer. Med deres samtykke selvsagt. Samtidig gir du god informasjon om at de kan de via kfuk-kfum.no/deltakerfond  kan søke om støtte til å få dekket medlemskontingent/lokal aktivitetsavgift i etterkant. KFUK- KFUM vil i slike tilfeller etterstrebe å  få tilbakebetalt summen så raskt som mulig.  

Dersom personen ikke har anledning til å legge ut for medlemskontingenten, kan medlemsgiro/betalingskrav bli sendt rett til gruppa/hovedforening/idrettslag, menighet eller KFUK-KFUMs deltakerfond for betaling/søknad om betaling. I så fall må medlemmet samtykke til dette og styreleder/ansvarlig voksenleder må melde fra hvem det gjelder til medlem@kfuk-kfum.no slik at KFUK-KFUM ikke urettmessig søker om statsstøtte for disse medlemmene. Enheten kan heller ikke motta Frifond for disse medlemmene. 

Dispensasjon fra sentral innkreving 

Enkelte grupper har fått dispensasjon fra kravet om sentral innkreving ut 2017. KFUK-KFUM har gitt dispensasjon til grupper/hovedforeninger/idrettslag som har bekreftet at de

 • Tar inn medlemskontingent av hvert enkelt medlem etter de satser Landsmøtet har bestemt 
 • Tydeliggjør i medlemsgiro/betalingskrav eksakt hvilken periode medlemskapet gjelder for
 • Tydeliggjør i medlemsgiro/betalingskrav gruppas, hovedforeningens, eller idrettslagets tilhørighet til KFUK-KFUM
 • leverer årsrapport i henhold til kravene fra KFUK-KFUM 
VI håper å få enda flere av disse gruppene over på sentral innkreving i løpet av 2017. Ny søknadsrunde om dispensasjon fra sentral innkreving i 2018 kan komme høst 2017.

SPØRSMÅL? 

Har du spørsmål vedrørende sentral innkreving av kontingent? Ring oss gjerne på 22 99 15 10 eller send en e-post til medlem@kfuk-kfum.no

Filer for nedlasting