Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Forandringshus

Forandringshus - av, med og for ungdom.

Forandringshuset er et nytt programkonsept i KFUK-KFUM som skal gi unge mennesker et kultur- og aktivitetshus der de kan møtes på tvers av de grupperingene de føler sterkest tilhørighet til. Alle er velkommen til å engasjere seg på Forandringshuset, og vi fokuserer særlig på å inkludere unge som av ulike årsaker lever i utenforskap. 

www.forandringshuset.no

Inspirert av våre internasjonale partnerorganisasjoner, har KFUK-KFUM over lengre tid sett på muligheten for å etablere aktivitetshus for ungdom. I mange andre land driver KFUK og KFUM denne type arbeid. Spesielt Fryshuset i Stockholm, som er en del av KFUM i Sverige, har vært en viktig inspirasjonskilde, og 27. oktober 2017 skrev vi under en partneravtale med Fryshuset.

Visjon

Forandringshuset gir rom for barn og unges engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden! 

Oppdrag

Forandringshusets viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Aktiviteter 

Forandringshuset tilbyr et bredt spekter av aktiviteter som gir unge mennesker mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Aktivitetstilbudet skal være i kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør er relevant for barn og unge. I ulike lokalsamfunn vil det derfor være ulike fokusområder som lø es frem for å svare på de mulighetene som ligger lokalt. All aktivitet på Forandringshuset skjer under tre hovedoverskrifter: 

Fritidsinteresser 

Alle barn og ungdom trenger å ha det gøy sammen med andre. Å ha det gøy innebærer ikke først og fremst å bli underholdt, men å være sammen med venner i et trygt fellesskap, få prøve seg, tørre være seg selv og oppleve å bli sett og hørt. På Forandringshuset kan unge engasjere seg i aktiviteter innen musikk, dans, teater, friluftsliv, sport, spill og lek m.m. Vi tilbyr kulturskoleopplæring og en rusfri scene for unge kulturutøvere. Aktiviteter blir til i samarbeid med, og på initiativ fra, deltakerne. Forandringshuset arrangerer også turer, leirer og festivaler i samarbeid med KFUK-KFUM lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Samfunnsengasjement 

Unge menneskers virkelighet, deres leve- og oppvekstsvilkår, er førende for hva Forandringshuset fokuserer på. En rekke nasjonale og lokale barne- og ungdomsundersøkelser viser at Norge er et av de beste stedene i verden å vokse opp. Samtidig er det store lokale forskjeller og en rekke utfordringer å ta tak i. Vi fokuserer tematisk spesielt på følgende utfordringer: 

  • Press på identitet 
  • Mental/sosial/fysisk helse 
  • Sosial eksklusjon 
  • Urettferdig Globalisering 
  • Religiøs polarisering 

På Forandringshuset kan unge oppdage og få uttrykk for eget lokalt og globalt samfunnsengasjement gjennom en rekke aktiviteter, seminarer og kampanjer. Sammfunsengasjementet kommer også til syne gjennom å skape møteplasser på tvers av ulike grupperinger i samfunnet. Gode eksempler på denne type arbeid er Åpen barnhage, språkcafé, religionsdialoggrupper o.l.

Kurs og opplæring 

Forandringshuset og KFUK-KFUM tilbyr alderstilpassede lederkurs for ungdom og unge voksne fra 13 til 25 år, og følger hvert år nærmere 2000 ungdom gjennom ulike ledertreningsmoduler. Ledertrening av ungdom er noe av kjernen i Forandringshuset og en forutsetning for å lykkes med ung medvirkning. På Forandringshuset vil vi også tilby en rekke kurs som fokuserer på unges interesser og talenter. Vi kobler unge som har et ønske om å lære noe med frivillige innenfor det aktuelle fagfeltet. Det vil opprettes kulturskolevirksomhet innenfor rammene av Foran- dringshuset. Se www.forandringshuset.no for igangsatte aktiviteter og konsepter. 

Målgruppe

Forandringshuset retter seg mot barn og unge i alderen 0-26 år. Aktivitetene på Forandringshuset skal gjenspeile primærmålgruppens behov. Lokalt vil man kunne satse på én eller flere primærmålgrupper avhengig av hvilken aktivitet man starter opp med: 

  • Barn og familier: 0-12 år + foreldre 
  • Ungdom: 13-18 år 
  • Unge voksne: 19-26 år 

Sekundærmålgrupper er Unge Voksne og Voksne over 26 år, disse ønsker vi først og fremst å rekruttere som frivillige medarbeidere. 

Frivillighet på Forandringshuset 

Vi ønsker et mangfold av frivillige ledere og medarbeidere på Forandringshuset. Frivillig- het er bærebjelken i alt vårt arbeid. Alle som vil bli frivillige på Forandringshuset ønskes velkommen, men det stilles også noen krav. Alle frivillige ledere over 15 år må bl.a. signere KFUK-KFUMs egenerklæring og levere politiattest. Vi vil legge til rette for mestring og utvikling for våre frivillige. Derfor tilbyr vi en rekke ulike lederutviklingskurs, enten i egen regi eller i regi av KFUK-KFUM. Alle frivillige skal også få en frivilligkontrakt som konkretiserer og avgrenser oppgaver og ansvarsområder.


Kontaktpersoner 

Forandringshuset nasjonalt

Øivind Mehl Landmark, Virksomhetsleder,
oivind.mehl.landmark@kfuk-kfum.no

Janne Gjerset, Markedskoordinator,
janne.gjerset@kfuk-kfum.no

Ingvild Storvold, Forandringshuset Lederakademi,
ingvild.storvold@kfuk-kfum.no

Dorthe Westgaard, Prosjektkoordinator for inkludering og frivillighet, 
dorthe.westgaard@kfuk-kfum.no


Forandringshuset Oslo

Kontaktperson: Virksomhetsleder Forandringshuset Oslo, Ingrid Elise Sigmundstad, 
ingrid.elise.sigmundstad@kfuk-kfum.no

  • Forandringshuset Grønland

Kontaktperson:
Programkoordinator Forandringshuset Grønland, Isabelle Davodi, 
isabelle.davodi@kfuk-kfum.no

Se nettside og facebook for mer info. 

  • Forandringshuset Holmlia

Kontaktperson: 
Prosjektutvikler Forandringshuset Holmlia, Celestyna Hamad, 
celestyna.hamad@kfuk-kfum.no

Se nettside og facebook for mer info.


Forandringshuset haugesund

Kontaktperson: Virksomhetsleder Forandringshuset Haugesund og Kopervik, Hiwot Hailu, 
hiwot.hailu@kfuk-kfum.no

Se nettside og facebook for mer info. 


Forandringshuset Drammen

Kontaktperson: Virksomhetsleder Forandringshuset Drammen, Kim Andre Vian Bjerkestrand, 
kim@kfuk-kfum.no

Se nettside og facebook for mer info.


Forandringshuset loddefjord (Bergen)

Kontaktperson: Virksomhetskoordinator for Forandringshuset Bergen, Lars Håberg Ottesen,
larsho@kfuk-kfum.no

Se nettside og facebook for mer info. 


Forandringshuset er støttet av 

Kulturdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sparebankstiftelsen DNB

LNU Kultur

LNU Mangfold og inkludering

Extrastiftelsen

Den danske bank

Oslo Bispedømme

Kirkerådet

Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo