Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Stop Poverty

Hvert tredje sekund dør et barn av fattigdom. Et barn, hvert tredje sekund. Til sammen 35 000 barn hver eneste dag. Dette er en helt unødvendig katastrofe! For fattigdommen er menneskeskapt. Det betyr at vi mennesker også kan avskaffe den. Bli med på Stop Poverty-kampanjen du også!

Stop Poverty er en kampanje utviklet av KFUK-KFUM Global der målet er 0 fattige i 2030. Utgangspunktet er at Gud har skapt nok ressurser til alle, at fattigdommen er menneskeskapt og at vi mennesker derfor kan utrydde den. Kampanjen ble lansert på tenåringstreffet TT sommeren 2011, og ruller videre med et bredt spekter av aktiviteter med sikte på å skape kunnskap og engasjement blant unge mennesker og påvirke politikk i Norge og internasjonalt. 

Hva er fattigdom? 

Det er så mange som 2,5 milliarder mennesker som lever i absolutt fattigdom, med under 2 dollar om dagen å leve for. Mennesker som lever for under to dollar om dagen mangler rent vant, nok mat, helsetilbud. Norges og verdens offisielle politikk slik den er definert gjennom tusenårsmålene går bare inn for å redusere fattigdom, ikke utrydde den. Vi må sikte mot å utrydde fattigdom! Signer på 0 fattige i 2030-oppropet, du også!

HVORDAN KAN VI TRO AT DET ER MULIG? 

Bred sosial mobilisering har fått til store ting før i menneskehetens historie. De som startet kampen mot slaveriet påtok seg en enorm oppgave. Gjennom å mobilisere bredt lyktes de slutt med å gjøre slaveri ulovlig. På tross av sterk motstand. Når sosiale aktivister besluttet å kjempe for utryddelsen av apartheid, var målet også uendelig ambisiøst og fryktelig vanskelig å oppnå. Men som vi vet- de vant kampen. Deres strategi handlet også om global sosial mobilisering. Som KFUK-KFUM er vi del av to enorme internasjonale nettverk gjennom YMCA og YWCA. Vi er godt posisjonert til å få snøballen til å rulle - og nå er vi igang. Kampen mot fattigdom er en kamp som må vinnes. For menneskenes del! Se filmen under og bli inspirert.

Stop povertyKampanjens 3 temaområder

Stop Poverty kampanjen jobber med politiske krav innen for følgende 3 områder :

1. Overordnet mål for utviklingspolitikk

Målet for norsk og global utviklingspolitikk må være å utrydde fattigdom, ikke bare å redusere den. 

2. Klima- og miljørettferdighet 

Norges KFUK-KFUM mobiliserte frem mot FNs klimatoppmøte i Durban 2011. Foto: Rebecca Sirevåg Thomassen

Vi støtter sosiale bevegelser som arbeider for rettferdighet i miljøspørsmål. Det er uakseptabelt at individer og selskaper kan forurense uten å betale de totale kostnader forurensningen utløser. Vi er med å kjempe for klima- og miljørettferdighet gjennom å:

 • Støtte en ny rettferdig og bindende klimaavtale som sørger for drastisk reduksjon i utslipp slik at temperaturøkningen globalt holdes innenfor to grader.
 • Kreve at Norges utslipp må reduseres drastisk. Med 40% sammenliknet med 1990 umiddelbart og 80% innen 2050. Minst 2/3 av utslippene må tas i Norge. 
 • Utviklingsland må få finansiert tiltak til klimatilpasning der endringene er uunngåelige. Norge bør sette av 1% BNI til slike tiltak i tillegg til 1% til bistand. Dette bør finansieres med oljeinntekter og skatter som har en gunstig effekt på klima: co2- avgift på sjøfart og luftfart og Robin Hood på finanstransaksjoner, børs- og valutahandel. 
 • Karbonlekkasjen fra Norge må stanses. Land som ikke er en del av FNs klimaavtale bør ikke få kjøpe norsk olje og gass. Norge bør ikke selge fosilt brennstoff inn i økonomier som er uansvarlige ift CO2-utslipp. Vi krever sluttbrukererklæring fossile brennstoff, eller CO2-avgift på all eksport til land som står utenfor klimaavtalen. 
 • Vi utfordrer til å bruke forbrukermakt. Esso og Statoil motarbeider aktivt klimarettferdighet gjennom sitt medlemskap i American Petroleum Institute (API). API driver lobbyarbeid for å stoppe en internasjonal klimaavtale. KFUK-KFUM Global oppfordrer til å tenke gjennom sitt eget forbruksmønster, slik at man ikke støtter anti-klimarettferdighet ved å handle hos Esso og Statoil. 
 • Vi støtter styrket regulering av forurensing fra selskaper og styrkede rettigheter knyttet til miljø for samfunn som lever nær produksjons- og utvinningsområder. 

3. Økonomisk rettferdighet. 

De viktigste områdene innen økonomisk rettferdighet er :

Skatterettferdighet:

Vi støtter ideen om at individer og selskaper skal betale skatt avhengig av kapasitet. Vi aksepterer ikke skatteunngåelse og skatteunndragelser fra rike selskaper og enkeltpersoner. Dette skaper et inntektstap for utviklingsland i hundremilliardersklassen. Slike unndragelser og unngåelser reduserer sterkt disse lands kapasitet til å tilby sine lands borgere det de har krav på for eksempel innen områder som helse og utdanning. 

Vi støtter derfor:

 • Land- for- land rapportering. Alle multilaterale selskaper må rapportere per land og offentliggjøre alle utbetalinger til myndigheter i det enkelte land. 
 • Automatisk informasjonsutveksling mellom land om finansielle forhold knyttet til selskaper slik at skattenivået på det enkelte selskap blir rimelig. 
 • Global forpliktelse på EITI prinsippene og Publish What You Pay kampanjen. 
 • Innføring av en Robin Hood skatt på finanstransaksjoner for å finansiere offentlige tjenester og klimatilpasning. 

Rettferdig handel

Høst 2013 avblåste Norges KFUK-KFUM sin boikott av H&M etter at klesgiganten innfridde kravet om å innføre levelønn som ufravikelige krav ved alle innkjøp.

Vi støtter kampen for et rettferdig handelssystem som gjør det mulig for utviklingsland å få tilgang til hjemme- og utemarkeder med sine produkter. I dag har disse begrenset adgang til markeder i Nord og "dumping" av subsidierte produkter fra Nord vanskeliggjør til og med konkurransedyktighet i egne markeder. Vi støtter følgende for å promotere rettferdig handel: 

 • Rettferdig tilgang til markeder i Nord. (EU, USA etc).
 • Utviklingslands rett til å beskytte seg mot dumping av subsidierte varer og tillatte beskyttelse av egen produksjon når dette kan skape viktige jobbmuligheter innenlands. 
 • Fulle rettigheter til intellektuell eiendom skapt av Gud. Selskaper kan ikke tillates å ta patent på biologisk materiale som finnes i naturlig miljø. 
 • Rettferdige handelssystemer mht produksjon av varer og tjenester der arbeideres rettigheter og samfunn respekteres og promoteres.
 • Globale reguleringer av selskapers investeringer (FDI and portfolio) for å sikre sosial, miljømessig og verdige arbeidsforhold på all produksjon globalt. 
 • Rett til rettferdig prising på å ta patent på viktig medisinsk teknologi som kan redde liv nasjonalt. 

Gjelds- og finansrettferdighet

Vi støtter arbeidet med å slette gjeld som undergraver en nasjons kapasitet til å levere offentlige tjenester til sin egen befolkning. Det er uakseptabelt at kreditorer erfarer at uansvarlige lån til illegitime regimer og formål vil bli respekteret og tilbake betalt av nye myndigheter. Vi støtter:  

 • Kansellering av all gjeld som ikke kan tilbakebetales. Det vil si gjeld som ikke kan betales uten å ramme nasjonale myndigheters kapasitet til å levere rettighetsbaserte tjenester til sine borgere. 
 • Kansellering av all illegitim gjeld. Det vil si alle lån som har blitt gitt til illegitime regimer, formål eller på illegitime betingelser. 
 • Innføring av ansvarlige reguleringer av nye lån for å sikre at nye illegitime lån ikke gis og at lån ikke gis når midler ikke er tilgjengelige.