Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Prinsipper

Nedenfor kan du lese prinsippene som ligger til grunn for Norges KFUK-KFUMs arbeid.

Tro

Alt vi gjør og vil formidle har dypest sett sitt utspring i budskapet om Jesus Kristus.

Global bevegelse

Gjennom medlemskapene i World YWCA og World Alliance of YMCAs er vi forpliktet på verdensorganisasjonenes identitet og formål. Dette felleskapet både forplikter oss og åpner grenseløse muligheter for ny innsikt og mellommenneskelig forståelse og ansvar.

Økumenisk

YWCA og YMCA er økumeniske (tverrkirkelige) bevegelser med medlemmer fra alle kirkesamfunn.

Åpen

Hos oss kan alle som vil delta. Vi praktiserer åpent medlemskap og kristent lederskap.

Menneskeverd

Vi mener at alle mennesker er skapt med samme verdi. Vi mener at menneskeverdet er uavhengig av kjønn, seksuell identitet, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. Vi vil gi alle mennesker like muligheter til å utfolde seg og utvikle sine evner og egenskaper.

Demokratisk

Vårt arbeid skal være et arbeid der unge mennesker også kan påvirke beslutninger. Demokratiopplæring er en viktig del av virksomheten. Vi vil legge til rette for ung deltakelse i alle ledd i organisasjonen.

Likestilling

Vi vil vi gi jenter og gutter like muligheter til å utfolde seg og utvikle sine evner og lederegenskaper. Hos oss skal jenter og gutter være likt representert i alle styrer og komiteer.

Diakonal

Våre programmer drives etter prinsippet ”helt uten terskel”. De skal være åpne for alle, uavhengig av funksjonsnivå, uavhengig av prestasjoner, i trygge og inkluderende felleskap. Vi jobber for myndiggjøring og konstruktiv påvirkning av samfunnsmessige rammebetingelser som legger grunnlaget for respekt for det hele menneskets rettigheter.

Samfunnsbyggende

For å skape en bedre felles fremtid trenger vi trygge, modige mennesker som bryr seg om seg selv og hverandre. Vi vil kjempe for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Gjennom å skape møteplasser som er åpne og trygge fellesskap med ung deltakelse og medbestemmelse, vil vi også være en samfunnsaktør. Mye av arbeidet vårt virker forebyggende for utfordringer som møter enkeltmennesker og samfunnet.

Myndiggjøring

Unge mennesker skal settes i stand til å ta ansvar for seg selv og hverandre lokalt og globalt. De skal få utvikle både sosiale og kreative ferdigheter. Gjennom medbestemmelse gis unge mennesker i vår organisasjon mulighet for å påvirke arbeidet de er en del av. Gjennom organisasjonens globale identitet og nettverk gis de muligheter for å påvirke fremtiden for flere enn seg selv.