Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

SAMMENDRAG AV RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREPS-, KRENKELSES-OG TRAKASSERINGSSAKER

Retningslinjene ligger som nedlastbare dokumenter nederst på siden.

Den som får meldingen:

  1. Ta saken på alvor! Alle som melder en overgreps-, krenkelses- eller trakasseringssak skal tas på alvor uansett hvordan du stiller deg til saken.
  2. Undersøk hvem som er ansvarlig for å håndtere saken og meld saken dit! (se: Retningslinjer for håndtering av mulige overgrepssaker). Kun den ansvarlige skal håndtere saken videre. Hvis du er usikker – ta kontakt med Generalsekretæren.
  3. Dersom du selv har blitt utsatt for overgrep eller seksuelt krenkende atferd, meldes dette på samme måte. Ingen tiltak skal iverksettes uten at du som berørt part er informert. 

HUSK

  • Handle raskt! Saken bør meldes til riktig instans så snart som mulig. Den utsatte skal holdes orientert om behandlingen av saken underveis.
  • Behandle de opplysninger du har mottatt konfidensielt! Ingen andre enn de berørte parter har rett på innsyn i innmeldte saker. Dersom varselet meldes til en frivillig, skal den frivillige følges opp.
  • Vær oppmerksom på meldeplikt og avvergeplikt! jf straffeloven 196
  • Dersom du er i tvil om du selv eller andre kan ha vært utsatt for grenseoverskridende seksuell atferd, kan du ta direkte kontakt med personalavdelingen personal@kfukkfum.no, som kan bistå med råd og eventuell videre vei til å melde.


Ansvarlig instans:

  1. Alle ansatte og frivillige medarbeidere i KFUK-KFUM skal være kjent med våre Retningslinjer for håndtering av mulige overgrepssaker.
  2. Dersom den anklagede er en ansatt er det en personalsak. I slike tilfeller skal det varsles direkte til sentralleddet ved Generalsekretæren.