HÅNDTERING AV CORONA-PANDEMIEN FOR KFUK-KFUM

Til alle ansatte og frivillige medarbeidere i KFUK-KFUM 

Den pågående korona-pandemien får følger for vårt arbeid i KFUK-KFUM som overalt ellers i samfunnet. Vår hovedregel er at vi følger de råd og pålegg som gis fortløpende av regjeringen (Se: Fra regjeringen om koronasituasjonen) og fra den enkelte kommuneledelse / lokale smittevernmyndighet (se: www.helsenorge.no) Alle som er ansatte eller har et frivillig lederansvar i KFUK-KFUM Norge skal følge dette fra og med 16. april og inntil videre: 

Fritidsaktiviteter og arrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det er likevel strengere lokale smitteregler flere steder i landet, og inntil videre er det grunn til å utvise ekstra forsiktighet tilknyttet smittevern.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Dette gjelder også ved gjennomføring av kursvirksomhet hvor barn og ungdom møtes regelmessig og krysser kommunegrenser, men fortsatt befinner seg i sin regionale del av landet.
 • Voksne og unge voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Der det ikke er spesifikke lokale smittevernregler følger alle enkeltstående arrangementer uten overnatting:
  * For barn og ungdom under 20 år som tilhører samme kommune kan inntil 50 personer møter  på idretts- og kulturarrangement innendørs. For personer fra 20 år og oppover kan maks ti personer samles uten faste tilviste plasser.
  Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser
  * Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
  For både fritidsaktiviteter og arrangementer er det en forutsetning at arrangør har oversikt over hvem som deltar, og ellers alle smittevernkrav er oppfylt: En meters avstand, god håndhygiene, åpne rengjorte lokaler/utendørs.
 • LNU og Frivillighet Norge har etablert en smitteveileder for frivilligheten organisasjoner. Samt en Risikovurdering ved arrangementer for barn og unge av lengre varighet. Linker til disse er her:LNU og Frivillighet Norge har etablert en smitteveileder for frivilligheten organisasjoner. Samt en Risikovurdering ved arrangementer for barn og unge av lengre varighet. Linker til disse er her: Arrangementer, samlinger og aktiviteter og Risikovurdering ved arrangementer for barn og unge av lengre varighet. Mange av oss går i kor og da kan dere ta en kikk på Norsk Musikkråds veileder for kor og band; Smittevern for musikkøvelser, samt henge opp plakaten i lokalet som en påminner til alle deltakere; NMR plakat a3 smittevern
 • Oppdager du sykdom under arrangement, eller øvelse. På siste side av smitteveilederen finner du et aksjonskort som kan hjelpe deg i håndteringen.
 • Våre åpne barnehager holder åpent etter godkjennelse fra kommunen. 
 • Våre folkehøgskoler gir egne retningslinjer.

Vi svarer på barn og unges behov

KFUK-KFUM trengs mer enn noen gang nå når barn og ungdom igjen skal få møtes. Frivillige og ansatte i KFUK-KFUM oppfordres derfor til:

 • Så langt det lar seg gjøre, å gjennomføre enhetsaktivitet og arrangementer, og på nye måter sikre tilgangen på åpne og trygge møteplasser for barn og unge.
 • Å være særlig våkne for og stå opp for unge som nå sliter, og ikke være redd for å ta kontakt med dem for å høre hvordan de har det.
 • Å melde fra til barnevernet dersom du er bekymret for at et barn er utsatt for omsorgssvikt: 

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

ANSATTES ARBEIDSFORHOLD

Alle ansatte i KFUK-KFUM som arbeider i kontorfellesskap oppfordres fortsatt til å arbeide hjemmefra. Dersom felles kontorlokaler benyttes etter avtale med nærmeste leder, må ansatte sikre at det er mulig å holde én meter avstand hele arbeidsdagen, og (så langt det lar seg gjøre) unngå bruk av kollektivtransport til og fra jobb. 

 • Fysiske møter kan gjennomføres så lenge alle smittevernkrav er oppfylt: En meters avstand, god håndhygiene, åpne rengjorte lokaler/utendørs. Reiser skal helst ikke skje med kollektive transportmidler (fly, tog, buss). 
 • All øvrig møtevirksomhet skal skje digitalt, fortrinnsvis gjennom Hangout.

Ved behov for tilrettelegging av arbeidssituasjonen eller andre spørsmål, kontakt nærmeste leder.

Øystein Magelssen
Generalsekretær